ITEM METADATA RECORD
Title: Enuresis nocturna: feiten, diagnose en therapie anno 2003
Authors: Darras, J. ×
Bogaert, Guy #
Issue Date: 2003
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:59 issue:22 pages:1387-1393
Abstract: Primaire monosymptomatische enuresis nocturna is een veelvoorkomend probleem met mogelijk een invaliderende psychosociale weerslag bij kinderen. De genetische etiologie werd duidelijk aangetoond, maar een precies gen nog niet geïdentificeerd.
Drie systemen zijn belangrijk in de pathogenese van enuresis nocturna: een verhoogde wekbaarheidsdrempel, een hoge nachtelijke urineproductie en een nachtelijke detrusoroveractiviteit.
Een zorgvuldige anamnese en een klinisch onderzoek kunnen meestal volstaan voor de diagnose van primaire enuresis nocturna. Bij refractaire gevallen is een verdere technische investigatie aangewezen. De kans op een spontane resolutie van het probleem bedraagt 15% per jaar.
Combinatietherapie onder de vorm van desmopressine en een anticholinergicum (oxybutynine of tolterodine), lijkt voorlopig de snelst werkende, effectieve therapie. Methoden die gebruikmaken van een enuresis-nocturna-alarm hebben niet onmiddellijk effect en vragen wat meer inspanning van ouders en kind, maar ze blijken minstens even doeltreffend als de medicamenteuze therapie. Na het stoppen van de therapie treedt weliswaar minder recidief op. Imipramine moet wegens zijn bijwerkingen met voorzichtigheid aangewend worden en is daarom niet aan te raden als eerstelijnsbehandeling. De keuze van de therapie voor primaire enuresis nocturna moet bepaald worden in samenspraak met het kind en de ouders.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Urology Section (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.