ITEM METADATA RECORD
Title: The profile of state-wide parties in regional elections. A study of party manifestos: the case of Spain
Authors: Libbrecht, Liselotte
Issue Date: 2-Apr-2009
Abstract: De laatste decennia hebben verschillende West-Europese landen een proces van politieke decentralisatie doorlopen waarbij legislatieve en uitvoerende machten naar subnationale entiteiten zijn verschoven. Als gevolg van deze ontwikkeling hebben zich onafhankelijk verkozen regionale parlementen gevormd. Regionale verkiezingen vormen een unieke mogelijkheid voor autonomistische partijen, maar stellen nationale partijen voor een strategisch dilemma. Aan de ene kant kan het wedijveren met autonomistische partijen die zich sterk op het regionale thema focussen de regionale afdelingen van de nationale partijen ertoe aanzetten andere thema’s te beklemtonen in hun regionale campagne in vergelijking met de nationale partijen in de nationale verkiezingen en zich te richten op thema’s die van belang zijn voor hun specifieke regio. Naast die verschillen op het vlak van het belangrijkheidsprofiel kunnen de regionale partijtakken ook geneigd zijn om een duidelijker regionalistisch standpunt in te nemen, dat wil zeggen, een sterke regionalistische houding aannemen door de belangen en waarden van de regio te promoten en meer autonomie voor de regio te eisen. Aan de andere kant kan die strategie de nationale partijen in het nauw drijven en hun electorale positie op het nationale niveau schaden. Zelfs bij gebrek aan een noemenswaardige autonomistische tegenstander staan de regionale takken van de nationale partijen voor het strategische dilemma om al dan niet de regionalistische kaart te spelen en te opteren voor een onderscheiden profiel en op die manier de komst van een autonomistische partij te voorkomen. Dit doctoraat behandelt mogelijke verklaringen voor de strategische positionering van nationale partijen in regionale verkiezingen en gebruikt Spanje hiervoor als testcase. Spanje is een goed voorbeeld van een land waar de nationale partijen met zulk een dilemma te kampen hebben. Regionale overheden worden in aparte verkiezingen verkozen en regionale partijsystemen, met vaak een of meer autonomistische partijen, hebben zich gevormd. Een vergelijking van de regionale profielen van nationale partijen (de socialistische PSOE en de conservatieve PP) in een aantal Spaanse regio’s (Catalonië, Baskenland, de Canarische eilanden, Cantabria, Asturias, La Rioja, Murcia en Castilla en León) liet ons toe de impact van een aantal variabelen op de profielen van de nationale partijen in regionale verkiezingen te testen. Deze variabelen zijn partijideologie, partijorganisatie, de bevoegdheidsverdeling tussen de centrale en regionale overheden, het al dan niet bekleden van een regeringspositie, het tijdstip van de regionale verkiezingen, het regionale partijsysteem en de regionale publieke opinie (met betrekking tot regionale autonomie en identiteit). De partijprofielen worden geanalyseerd op basis van het richtingmodel. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van partijprogramma’s. Voor de analyse van de belangrijkheidsprofielen van de partijen wordt gemeten hoeveel belang de partijen hechten aan elk onderwerp in hun partijprogramma. Het regionalistisch profiel brengt zowel het belang dat wordt gehecht aan het regionale thema in het partijprogramma in kaart, als de positie met betrekking tot dit thema (dit wil zeggen, de mate waarin een partij een standpunt inneemt in een centralistische of regionalistische richting). De aandacht besteed aan het thema en de duidelijkheid waarmee geopteerd wordt voor een bepaald standpunt, geven meer informatie over de intensiteit van het regionalistische partijprofiel. De resultaten bieden de lezer een brede analyse van het belangrijkheidsprofiel van regionale partijtakken in de Spaanse regio’s en hun al dan niet regionalistische profiel en geven meer informatie over de strategische keuzes van nationale partijen in regionale verkiezingen. De enige hypothese die bevestigd kan worden met betrekking tot het belangrijkheidsprofiel is de verwachting dat een meer gedecentraliseerde partijstructuur de partij meer strategische vrijheid geeft. Dit wordt duidelijk door de grotere verscheidenheid tussen de belangrijkheidsprofielen van de regionale PSOE partijafdelingen. Met betrekking tot het regionalistsche profiel lijken partijorganisatie en partijideologie een invloed te hebben op de verschillen tussen de regionale partijtakken en de centrale partij. De regionalistische profielen worden ook gedeeltelijk beïnvloed door de regionale partijsystemen en de publieke opinie. Interregionale variaties tussen de regionale partijafdelingen van de PSOE lijken gerelateerd te zijn aan het patroon van regionale partijcompetitie, en in het bijzonder aan de sterkte van de autonomistische partij(en) in de regio. Hoe sterker de autonomistische tegenstander, hoe meer de PSOE geneigd lijkt te zijn om een intensere pro-regionalistische houding aan te nemen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Centre for Political Research

Files in This Item:
File Status SizeFormat
19032009proefschrift.pdf Published 1715KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.