ITEM METADATA RECORD
Title: Hydrogen Bonding in Water-soluble Polymers and as SupramolecularInteraction in Co-comb Copolymer Materials.
Other Titles: Waterstofbrugvorming in Wateroplosbare Polymeren en alsSupramoleculaire Interactie in Co-kamcopolymeer Materialen.
Authors: Geukens, Barbara; M0322684
Issue Date: 5-Jun-2009
Abstract: In dit werk worden waterstofbruggen bestudeerd met het oog op hun invloed op het fasegedrag van polymeeroplossingen (deel I) en met betrekking tot hun rol in de vorming van nanostructuren in mengsels van polymeren (deel II).De eerste doelstelling is om een beter inzicht te verwerven aangaande de moleculaire aspecten van waterige N-(isopropyl)propionamide (NiPPA) oplossingen, om alzo een beter moleculair begrip te verkrijgen omtrent het vloeistof-vloeistof fasegedrag van het systeem. In dit opzicht werden drie hoofdonderwerpen onderzocht in deel I:<UL>De vast-vast en vast-vloeistof transitie van de zuivere component.</UL>NiPPA heeft een smeltpunt (Tm) bij 51 &deg;C. Een tweede endotherme transitie (Ts) werd geklassificeerd als zijnde een transitie van de kristallijne (C) naar de plastich kristallijne (PC) fase. Deze PC toestand is een mesofase, gekenmerkt door kristalachtige positionele orde en lokale rotationele wanorde en mobiliteit. De kristalstructuur van de lage temperatuur fase kon bepaald worden uit WAXD data afkomstig van poederverstrooiing met een monocliene eenheidscel (ruimtegroep P21/a).<UL>Het LCST fasegedrag van NiPPA interagerend met solvent moleculen via gerichte verzadigingsinteracties.</UL>NiPPA is een wateroplosbaar molecule met een vloeistof-vloeistof ontmenggebied. Vergeleken met de coëxistentiecurve van het waterige polymeermengsel, is zijn ontmenggebied veel symmetrischer en smaller. Bijgevolg zullen beide coëxisterende fasen aanzienlijke hoeveelheden van beide componenten bevatten bij het binnenkomen van het ontmenggebied. FTIR heeft aangetoond dat vloeistof-vloeistof ontmenging gepaard gaat met dehydratatie van de NiPPA moleculen.<UL>De invloed van druk op het LCST fasegedrag van NiPPA/H2O.</UL>De invloed van hydrostatische druk op de spinodale en kritische condities van een ontmenggebied hangt af van de samenstellingsafhankelijke kromming van het excess volume en de excess enthalpie van het mengen. Voorts wordt het teken van de kromming van de excess enthalpie bepaald door de aard van het ontmenggebied, zijnde LCST of UCST. Vanuit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het drukeffect kan voorspeld worden op basis van de samenstellingsafhankelijke kromming van het excess volume. Een verder aanname wordt gemaakt door te stellen dat de coëxisterende en spinodale curves op een gelijkaardige manier wijzigen met de druk. Aangezien de kroming van het excess volume bij het mengen positief is in het concentratiegebied en bij temperaturen corresponderend met de LCST coëxistentiecurve van NiPPA/H2O, wordt verwacht dat de transitietemperatuur zal toenemen onder invloed van druk.Ten tweede, trachten we in deel II de sleutelbegrippen vast te leggen voor de vorming van supramoleculaire co-kamcopolymeren:<UL>Het regelen van het fasegedrag van oligomeren via het copolymeer repulsie-effect.</UL>Het fasegedrag van binaire mengsels van oligomeerzijketens kan geregeld worden via het copolymer repulsie effect. Dit effect kan geïntroduceerd worden door de partiële bromering van één van de zijketencomponenten, oligo(styreen) (OS), resulterend in een coplymeer, oligo(styreen-co-p-bromostyreen). De mengbaarheid van het homopolymeer, oligo(ethyleen oxide), en het copolymeer neemt af met een toenemende bromeringsgraad.<UL>De supramoleculaire interacties van deze oligomeren met het hoofdketenpolymeer.</UL>Eind-gefunctionaliseerde oligomeren die in staat zijn om waterstofbruggen te vormen met de monomeereenheden van het hoofdketenpolymeer, poly(4vinylpyridine) (P4VP) werden onderzocht. De oligomeer-polymeer associatie resulteert in kamvormige copolymeren. De complexvorming werd gevolgd met behulp van FTIR spectroscopie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Molecular Imaging and Photonics
Polymer Chemistry and Materials

Files in This Item:
File Status SizeFormat
FINAL2.pdf Published 2196KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.