ITEM METADATA RECORD
Title: Normativiteit en Historisch Bewustzijn in de Achttiende eeuw: Winckelmanns Kunstpedagogie en de Epistemologie van het Schone.
Other Titles: Normativity and Historical Awareness in the Eighteenth Century: Winckelmann's Pedagogy of Art and the Epistemology of Beauty.
Authors: Soudan, Wouter; M9708825
Issue Date: 11-Dec-2008
Abstract: Johann Joachim Winckelmann (1717–1768) geldt als de belangrijkstekunsthistoricus van de achttiende eeuw. Als eerste volwaardigehistoricus van de Antieke kunst zou hij echter ook de kunst van zijneigen tijd diepgaand hebben beïnvloed. Daarom wordt Winckelmann nietalleen de vader van de moderne kunstgeschiedenis genoemd, maar wordthij ook geroemd als vader van de Duitse “Weimarer Klassik” en hetFranse Neoclassicisme, kortom als een belangrijke Europese theoreticusvan de kunst van de eeuw der Verlichting. Maar was Winckelmannwerkelijk de theoreticus die zijn receptiegeschiedenis van hem heeftgemaakt? Goethe onthield en bejubelde vooral Winckelmanns emotievollebrieven, zijn woelig leven en zijn passie voor het Schone. Wat dreefWinckelmann? En wat was het precies waarin hij zo vurig geloofde enwaarover hij met hart en ziel schreef? Deze vragen worden in debestaande Winckelmann-Forschung nauwelijksbeantwoord. &##8193; ¶ Wouter Soudan herlas Winckelmannstheoretische geschriften en biedt in zijn proefschrift een vernieuwendeinterpretatie waarin Winckelmann voor het eerst uitdrukkelijk alskunstpedagoog wordt begrepen. Volgens deze lezing wilde Winckelmannvooral zijn passie voor het Antieke ideaal van het Schone overdragen opde kunstenaars en kunstliefhebbers van zijn tijd. Daarbij kreeg hijechter al gauw af te rekenen met de tegenstelling tussen het oudenormatieve denken van de Antieken en het groeiend historisch bewustzijnvan de Modernen. Winckelmann blijkt een spilfiguur in dit conflict, datkarakteristiek is voor de ideeëngeschiedenis van de achttiende eeuw. Zoverzoende hij tegengestelde argumenten uit de beruchte “Querelle desAnciens et des Modernes”, maar bleef hij de voorrang van de Grieksekunst verdedigen, onder andere tegen het toenemend wijsgerig enesthetisch scepticisme. De Griekse kunst was voor Winckelmann eenonevenaarbaar voorbeeld en hij wilde de kunstenaars van zijn tijdonderrichten in haar idealen.&##8193;  ¶ Aan de hand van enkelenieuwe interpretatiesleutels, slaagt Wouter Soudan erin Winckelmannsdenken voor het eerst als een kunstpedagogisch systeem uit te leggen,waarin de epistemologie van het Schone en de betekenis van de idee vanhet volmaakte in de kunst centraal staan.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Art History, Leuven
Centre for Metaphysics, Philosophy of Religion and Philosophy of Culture

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.