ITEM METADATA RECORD
Title: Het Vlaamse onderwijstijdschrift 'Klasse' als een 'centrum van mediatizering': Informatie, performance en nieuwe machtsmechanismen in onderwijsbeleid en – praktijk
Authors: Verckens, Anneleen
Simons, Maarten
Kelchtermans, Geert #
Issue Date: May-2009
Publisher: VFO/VOR
Host Document: Proceedings van de Onderwijs Research Dagen 2009 pages:408-409
Conference: Onderwijs Research Dagen edition:36 location:Leuven date:27-29 May 2009
Article number: 0194 - paper 3
Abstract: In deze paper wordt de veranderde relatie tussen de onderwijsoverheid en het onderwijsveld onderzocht, vanuit de veronderstelling dat het huidige onderwijsregime ‘bestuurt vanop afstand’. Dit ‘afstandsbesturen’ vereist nieuwe middelen om beleid te kunnen voeren, zoals het gebruik van de media en informatie- en communicatie-instrumenten. Een dergelijk nieuw soort Vlaams beleidsinstrument is het onderwijstijdschrift ‘Klasse’. Dit tijdschrift wordt sinds 1990 gepubliceerd door de Vlaamse overheid en streeft naar “objectieve, educatieve informatie (...) omtrent alles wat leeft in de onderwijswereld” (Vlaams Ministerie van Onderwijs, 1990, p.4). Maar het tijdschrift heeft ook ruimere ambities: “Klasse is méér dan een tijdschrift: mensen informeren, ondersteunen, activeren en stimuleren om te participeren in de bewegende wereld van opvoeding en onderwijs.”2 Een kort overzicht van de internationale literatuur over de ‘mediatizering’ van het (onderwijs)beleid leidt ons tot twee onderzoeksvragen. Als we ervan uitgaan dat het discours in het tijdschrift ‘Klasse’ een specifieke onderwijswerkelijkheid creëert, wat is dan deze ‘orde van discours’ in dit tijdschrift en hoe worden de overheid en het onderwijsveld door deze ‘orde van discours’ gepositioneerd? En als tweede vraag, welke strategische configuraties in het onderwijs worden zichtbaar door de analyse van deze ‘orde van discours’ en positionering van de overheid en het onderwijsveld? (2). Als antwoord op de eerste onderzoeksvraag werd in een pilootstudie de ‘orde van discours’ van het tijdschrift geanalyseerd. Hiervoor ontwikkelden we een analytisch kader gebaseerd op de kritische discoursanalyse van Norman Fairclough (1993, 2003). De resultaten van deze pilootstudie van vier nummers van ‘Klasse’ worden beschreven, meer bepaald de verschillende vertogen, genres en profielen die onderscheiden werden en de positioneringen van overheid en onderwijsveld die ermee verbonden zijn (4). Deze karakterisering van de ‘orde van discours’ in het tijdschrift ‘Klasse’ laat ons dan toe de tweede onderzoeksvraag te beantwoorden en na te gaan welke strategische configuraties er gecreëerd worden en hoe informatie-instrumenten (kunnen) functioneren in de huidige onderwijsrealiteit (5).
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Education and Training
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
ORD2009_paper_AnneleenVerckens_mediatizering.docPaper Published 149KbMicrosoft WordView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.