ITEM METADATA RECORD
Title: Rechtspositie en loonvoorwaarden van doctoraatsbursalen
Authors: Sneyers, Jon # ×
Issue Date: Jun-2009
Publisher: Die Keure
Series Title: Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid vol:2008-2009 issue:5 pages:353-361
Abstract: Een groot deel van de doctoraatsstudenten aan Vlaamse universiteiten wordt aangeworven op basis van een beursovereenkomst (en niet op basis van een arbeidsovereenkomst). De verschillende beursstelsels worden onderling vergeleken, onder andere op vlak van loonvoorwaarden, die sterk blijken te verschillen. Recente initiatieven ter harmonisering van de beursbedragen
worden besproken, zoals de petitie "Gelijk loon voor gelijk werk". Enkele belangrijke gevolgen van het beurs-systeem worden overlopen: de gevolgen voor de bursaal en voor de werkgever, alsmede de impact op het hoger onderwijs. Hoewel bursalen in de praktijk hetzelfde werk doen als hun collega's met een arbeidsovereenkomst, worden ze niet als werknemers beschouwd in het kader van de sociale verkiezingen. Bursalen hebben daardoor geen stemrecht bij sociale verkiezingen en kunnen zich ook niet kandidaat stellen als syndicaal afgevaardigde. Rond deze kwestie zijn recentelijk iniatieven ondernomen vanuit de vakbonden. Tenslotte worden enkele concrete beleidsvoorstellen geformuleerd ter verbetering van de rechtspositie en loonvoorwaarden van bursalen.
ISSN: 0778-0443
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Informatics Section
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
bursalen.pdfDraft of main article Published 348KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.