ITEM METADATA RECORD
Title: Kwantificering van grondwater-oppervlakte water interactie: analyse van temperatuur gradiënten in de rivierbedding van de Aa
Authors: Anibas, C. ×
Batelaan, Okke
Buis, K.
Verhoeven, R.
Meire, P. #
Issue Date: 26-Apr-2007
Series Title: Water vol:31 pages:17-21
Abstract: Als onderdeel van het FWO-project 'Fundamentele studie van uitwisselingsprocessen in rivierecosystemen' wordt de interactie tussen het ondiepe grondwater en het oppervlaktewater van beek en overstromingsgebied beschouwd. Het doel is door de ontwikkeling van mechanistische, geïntegreerde ecosysteemmodellen een beter inzicht te krijgen in de diverse fysische en biologische processen en hun interacties in rivieren en overstromingsgebieden qua uitwisseling van water, opgelost en particulair materiaal. Het meten, analyseren en modelmatig vormgeven van watertransport (kwel, infiltratie) in de (water)bodem vormt een essentieel onderdeel.

Verschillende veldmethodes onder meer seepagemeters, temperatuursondes en nesten van piëzometers uitgerust met dataloggers werden toegepast om de grondwaterstroming direct en indirect op te meten. De metingen gebeurden op een geografisch beperkte locale schaal voornamelijk in rivierbeddingen. Verschillende meetcampagnes worden langs de Biebrza rivier in Oost- Polen en de Aa rivier tussen Herentals en Lille uitgevoerd sinds augustus 2004.

De temperatuurprofielen werden geanalyseerd met de programma's Microsoft Excel solver volgens de door Arriaga et al. (2006) gepresenteerde methode, als ook met verschillende MatLab-routines en met een in FEMME ontwikkelde warmtetransport routine voor (water)bodems. Met deze analyse methodes is een onafhankelijke validatie van de meetresultaten mogelijk. Door interpolaties kan het kwel/infiltratie patroon zowel temporeel als ook ruimtelijk beschreven worden.

Verder zijn ook andere parameters zoals bij voorbeeld de hydraulische conductiviteit, die een belangrijke rol in ecologische, hydrologische en hydraulische modellering speelt, indirect afleidbaar als er bijkomende informatie over waterdruk op verschillende bodemdieptes beschikbaar is. Zo kan in FEMME een 'hyporheic zone' model opgesteld worden dat het mogelijk maakt (water)bodemprocessen (mineralisatie, nutriëntendynamiek) te simuleren en te laten interageren met (andere modules van) het beekecosysteemmodel.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Division of Geology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
water28-3-07HI.pdf Published 1770KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.