ITEM METADATA RECORD
Title: Verkeersmanagement op basis van controle van subsystemen
Authors: Verbeke, Wouter #
Issue Date: Nov-2007
Conference: Colloquium Vervoersplanologisch Onderzoek location:Antwerp (Belgium) date:22-23 November 2007
Abstract: ‘Overdaad schaadt’ is misschien wel de beste omschrijving van de problematiek die aan de basis van de afstudeerscriptie ligt, waarvan een deel van de resultaten in deze paper worden voorgesteld. Sommige delen van verkeersnetwerken, in de scriptie subsystemen genoemd, kunnen namelijk door een ongecontroleerde toename van de
verkeersvraag een bepaalde drempel overschrijden, waardoor de verkeersafwikkeling in dat deelnetwerk gedeeltelijk of zelfs volledig kan instorten. Het betreffende systeem
functioneert dan niet langer optimaal, waardoor er een inefficiënte situatie bestaat die zich kan uitbreiden naar aangrenzende subsystemen. Het instorten van de verkeersafwikkeling in een subsysteem wordt het gridlock proces genoemd. Het gridlock proces is een zichzelf versterkend proces, waardoor de toestand van een subsysteem verder en verder achteruit gaat indien de instroom niet vermindert. Indien de eindtoestand van dit proces een situatie is waarin de verkeersafwikkeling volledig is ingestort, of met andere woorden een situatie waarin alle verkeer geblokkeerd staat, spreken we van een toestand van volledige gridlock. In deze paper wordt in eerste instantie het gridlock proces nader onderzocht. Er wordt nagegaan hoe congestie die ontstaat in een willekeurig punt van een ringvormig testnetwerk zich over dat netwerk voortplant, en hoe congestie zich daarbij ontwikkelt. Er wordt aangetoond dat deze ontwikkeling, en dus tevens het gridlock proces, gepaard gaat met een ingewikkeld en uitdijend golvenpa troon. Een golvenpatroon dat pas uitsterft als het systeem opnieuw een evenwichtstoestand bereikt, zijnde ofwel de
eindtoestand van het gridlock proces, ofwel een congestieloze toestand. Op basis van de ontwikkelde inzichten in het gridlock proces wordt vervolgens een
gridlock voorwaarde afgeleid voor een eenvoudig testnetwerk. Deze voorwaarde is een functie van de capaciteiten van de wegen van het systeem en van de eigenschappen van de vraag. Het herkennen van de ‘gridlock-gevoelige’ subsystemen in een netwerk, waarin de afwikkeling kan instorten bij overbelasting, is nodig om het falen van die ‘zwakke’ subsystemen te kunnen voorkomen.
Zoals in de scriptie verder wordt uitgewerkt, kan het falen van een subsysteem voorkomen worden door het verkeer in een netwerk te managen op macroschaal, i.e. op basis van het controleren van de afwikkeling in de subsystemen van een netwerk. Of meer concreet door invloed uit te oefenen op de grootte van de verkeersstromen in en tussen de verschillende subsystemen van een netwerk. Bijvoorbeeld door de roodtijd van verkeerslichten in de richting van een verzadigd gebied te verlengen, zodat het overeenkomstige subsysteem zijn drempel niet zou overschrijden en verkeer blijft afwikkelen met maximale efficiëntie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Research Center for Management Informatics (LIRIS), Leuven
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.