ITEM METADATA RECORD
Title: Antoon Anselmo’s Annotatiën ende commentariën op de Antwerpse costuymen (ca. 1625-1668): een nieuwe kijk op lokaal recht
Authors: De Ruysscher, Dave # ×
Issue Date: 2008
Series Title: Pro memorie: bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden vol:10 issue:2 pages:310-325
Abstract: Het commentaar van Anselmo op de Antwerpse costuymen van 1582 illustreert de gewijzigde belangstelling van praktijkjuristen voor lokaal recht. In de 17de eeuw schreven advocaten en andere practici in de Zuidelijke Nederlanden teksten over de plaatselijke costuymen. Vaak waren die werken, zowel naar de vorm als naar de inhoud, nog in hoofdzaak door rechtsgeleerde literatuur geïnspireerd. Het artikelsgewijs commentaar van Anselmo op de Antwerpse costuymen van 1582 bevat daarentegen sporen van nieuwe visies. De auteur, een advocaat met een lange staat van dienst in de Antwerpse schepenbank, besprak niet in hoofdzaak de doctrine, maar ging uit van een breed toepasselijk recht. Alle formele bronnen van recht konden in die optiek regels aanreiken, maar ze werden slechts als een onderdeel van het stedelijk recht beschouwd indien ze ook werden toegepast. Deze opvatting sloot deels aan bij de oude overtuiging dat externe juridische normen de toets van de plaatselijke rechtsorde dienden te ondergaan. Continuïteit is ook te merken in Anselmo’s speurtocht naar de rationes decidendi van schepenvonnissen, waarvan hij nog meende dat deze precedenten waren. Nochtans was de benadering nu wezenlijk anders. De interne samenhang en systematiek van het plaatselijke recht waren het voorwerp van een juridische analyse. Anselmo’s commentaar op het Antwerpse recht was de eerste bespreking van lokaal recht in de Zuidelijke Nederlanden die niet langer zonder meer het ius commune als uitgangspunt nam. Anselmo streefde naar een versterkt Antwerps recht, dat echter niet louter uit gebruiken bestond maar ook andere vormen van recht inkapselde.
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Unit Roman Law and Legal History
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.