ITEM METADATA RECORD
Title: Reactiviteit en psychosociale aanpassing van kleuters: de leerkracht-kindrelatie als moderator
Authors: Verschueren, Karine ×
Buyse, Evelien #
Issue Date: 2008
Publisher: ACCO
Series Title: TOKK: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie vol:33 issue:3/4 pages:153-168
Abstract: Als aanvulling op eerder onderzoek over temperament-omgevingsinteracties in een gezinscontext, richt deze studie zich op het modererende effect van leerkracht-kindrelaties (in een klascontext) op de longitudinale samenhang tussen reactiviteit (frustratie en activiteit) enerzijds en externaliserend probleemgedrag en zelfconcept anderzijds. Een steekproef van 169 kleuters (84 jongens) en hun 36 leerkrachten nam deel. Temperament werd gemeten met gestandaardiseerde taken; de mate van warmte en conflict in de leerkracht-kindrelatie werd geobserveerd in de klas. Externaliserend probleemgedrag werd beoordeeld door de leerkracht en zelfconcept werd bij de kinderen bevraagd via een individuele, mondeling afgenomen vragenlijst. De resultaten boden globaal genomen ondersteuning aan de goodness-of-fit hypothese in een klascontext: een verhoogde reactiviteit bleek predictief voor meer externaliserend (meer bepaald agressief) gedrag en meer negatieve zelfevaluaties, maar enkel wanneer de leerkracht-kindrelatie gekenmerkt werd door relatief veel conflict of weinig warmte. Wanneer de leerkracht-kindrelatie gekenmerkt werd door veel warmte en weinig conflict, bleek dat risico opgeheven.
ISSN: 0771-9825
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:School Psychology and Development in Context
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.