ITEM METADATA RECORD
Title: Alles wat u moet weten over computers en privacy
Authors: Van Horebeek, Ivo
Issue Date: 1996
Publisher: Departement Computerwetenschappen (KU Leuven)
Host Document: Van vectorruimte tot hyperruimte (Liber Amicorum emeritaat Professor Ludo Buyst) edition:Oktober 1996 pages:153-172
Article number: 8
Abstract: De huidige wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beter gekend als de privacywet, heeft verregaande implicaties voor al wie bestanden met persoonsgegevens over natuurlijke personen bijhoudt of verwerkt.
Na een beknopte historische schets en de definitie van de belangrijkste basisbegrippen, geven we aan in welke situaties de privacywet van toepassing is.
De kern van dit artikel is een bespreking van de verplichtingen die gelden voor zowel het houden van een manueel bestand als voor een geautomatiseerde verwerking. Zo is er de verplichting om de doeleinden van de verwerking te definiëren en te respecteren. Gevoelige persoonsgegevens en gerechtelijke en medische persoonsgegevens mogen in principe niet verwerkt worden. Bij de verzameling en bij de eerste registratie van persoonsgegevens is er een kennisgevingsplicht. Technisch belangrijk is ook dat de nodige beveiligingen dienen voorzien te worden en dat de kwaliteit van de gegevens moet bewaakt worden.
Voor geautomatiseerde verwerkingen zjin er nog bijkomende verplichtingen. Zo gaan we ondermeer dieper in op de praktische aspecten van de voorafgaande aangifte en andere administratieve formaliteiten die door de wetgeving worden opgelegd.
Tenslotte bekijke we de rechten van de betrokkene, meer bepaald het recht op mededeling en het recht op verbetering.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Centre for Industrial Management / Traffic & Infrastructure

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.