ITEM METADATA RECORD
Title: Perverse effecten bij beleidsevaluatie? Een risicoanalyse van de praktijk in Vlaanderen in het licht van mogelijke evaluatiemotieven
Authors: De Peuter, Bart ×
Pattyn, Valérie
Brans, Marleen #
Issue Date: May-2008
Conference: Politicologenetmaal location:Nijmegen date:29-30 mei 2008
Abstract: In de bestuurkundige literatuur wordt enerzijds herhaaldelijk gewezen op onwenselijke neveneffecten die verbonden zijn aan de praktijk van prestatiemeting (Bouckaert, 1999, Van Dooren, 2006). Aangezien monitoring een belangrijke informatiebon voor beleidsevaluatie kan zijn, is deze problematiek ook relevant voor de praktijk van beleidsevaluatie (De Peuter, De Smedt en Bouckaert, 2007). Anderzijds vermeldt de literatuur een brede waaier aan motieven om beleid te evalueren. Uiteenlopende gebruikswijzen van beleidsevaluaties worden onderkend, waaronder verantwoording en beleidsleren maar ook symbolisch gebruik (bv. Balthasar, 2006 en Chelimsky, 1997).


Deze paper beoogt deze twee analyses te koppelen door te onderzoeken of en in welke mate de verschillende motieven om beleid te evalueren meer of minder risico’s op perverse effecten inhouden, met name in de vorm van distorties tijdens de processen van het meten zelf en/of bij het vormen van waardeoordelen over het beleid als evaluandum. Deze vergelijkende risicoanalyse wordt gebaseerd op de aandachtspunten die de relevante literatuur aanreikt.

Een volgende stap is het toepassen van een risicoanalyse op de praktijk van prestatiemeting en beleidsevaluatie binnen de overheid in Vlaanderen. Met deze paper ambiëren we geen alomvattende analyse, maar een eerste verkennende toetsing. We benaderen de praktijk indirect, namelijk door een screening van de relevante informatie in beleids- en beheersdocumenten, meer bepaald verwijzingen naar vooropgestelde prestatiemeting en evaluatie. Welke evaluatiemotieven prevaleren in het kader van recente hervormingstrends bij de centrale en lokale overheden? En welke zijn de voornaamste verklarende factoren hiervoor? Wat is de focus van de prestatiemeting en evaluatie? En wat kunnen hieruit besluiten met betrekking tot risico’s op perverse effecten in de lijn met de hypothesen die we vanuit de literatuurstudie konden formuleren.?

Ten slotte beogen de auteurs pistes aan te geven om de risico’s op perverse effecten te verkleinen. Enerzijds is de doelstelling om theoretische reflecties te transponeren naar adviezen ter verbetering van het bestaande profiel van evaluatie binnen de overheid in Vlaanderen, zoals dat profiel uit de empirische analyse naar voor komt. Anderzijds wordt een lange termijn scenario verkend van een verder evoluerende evaluatiecultuur waarin de oorzaken van perverse effecten kunnen ingedijkt worden.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Public Governance Institute
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
PE08 - paper De Peuter - Pattyn - Brans FINAL.pdfConference Paper Published 399KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.