ITEM METADATA RECORD
Title: Proactive Environmental Strategies in Small Businesses: Resources, Institutions and Dynamic Capabilities
Authors: Lepoutre, Jan
Issue Date: 22-Aug-2008
Abstract: Dit proefschrift wil een bijdrage leveren tot een beter begrip van proactieve milieustrategieën bij kleine bedrijven. Specifiek peilt het naar antwoorden op de overkoepelende onderzoeksvraag: “Hoe kunnen kleine bedrijven een proactieve milieustrategie uitvoeren?”

De eerste drie hoofdstukken beschrijven en motiveren de onderliggende vraagstelling in haar maatschappelijke en theoretische context. Hoewel de cumulatieve impact van kleine bedrijven op het milieu groter geschat wordt dan die van grote bedrijven, is het onderzoek over proactieve milieustrategieën tot op heden voornamelijk gericht op grote bedrijven. Een beter inzicht in de manier waarop kleine bedrijven proactief aan de slag kunnen gaan met het verkleinen van hun milieu-impact kan dus helpen om de algemene milieuproblemen aan te pakken. Aangezien kleine bedrijven een aantal kenmerken bezitten die hen fundamenteel doen verschillen van grote bedrijven, kunnen de modellen voor grote bedrijven niet noodzakelijk zomaar getransponeerd worden op kleine bedrijven.

kleinbedrijf een impact heeft op proactieve milieu- en sociale strategieën. Een belangrijk startpunt daarbij is dat de meeste studies een positief verband vinden tussen bedrijfsgrootte enerzijds en de kans dat het bedrijf een proactieve milieustrategie heeft anderzijds. We vinden dat kleine bedrijven principieel niet weigerachtig staan tegenover maatschappelijke verantwoordelijkheden, maar dat ze door hun verschillende zichtbaarheid en impact vele kwesties simpelweg niet herkennen. Bovendien beschikken ze vaak niet over de tijd, kennis, (financiële) middelen en macht om eventuele proactieve milieu-intenties te realiseren. Vandaar dat vele kleine bedrijven vooral naar hun institutionele context kijken en veel belang hechten aan een verantwoordelijkheid die gedeeld wordt met andere partijen in de samenleving en de keten. Hoe kleine bedrijven met deze uitdagingen om kunnen gaan, is tot op heden echter nog zeer weinig onderzocht.

Hoofdstuk 5, 6 en 7 rapporteren de bevindingen van een diepgaand kwalitatief case-study onderzoek in de Vlaamse sierteelt dat als doelstelling had om tegemoet te komen aan deze lacune in de literatuur.

De Vlaamse sierteelt is een interessante context om proactieve milieustrategieën te onderzoeken, aangezien leden aangesloten bij het Vlaams Milieuplan Sierteelt (VMS) allen de intentie hebben om op proactieve manier rekening te houden met het milieu, maar de objectieve milieuscore die VMS toekent aan haar leden toekent aantoont dat niet alle leden daar even succesvol in zijn. Door een systematische vergelijking van performante met niet-performante VMS-leden op het gebied van algemeen management bleek dat performante bedrijven in staat waren om de theoretisch noodzakelijke condities voor proactieve milieustrategieën (intern en externe middelen- en institutioneel kapitaal) na te bootsen, ondanks het feit dat deze in het algemeen afwezig waren. Daarbij bleek voornamelijk dat bedrijven terugvielen op twee dynamische vaardigheden, “organiciteit” en “munification”.

Een belangrijke bevinding is dat VMS leden vaak tegen de stroom in moeten roeien en algemeen aanvaarde praktijken in vraag stellen. Het onderzoek toont aan dat het hebben van meerdere rollen in het organisatieveld en een blootstelling aan alternatieve logica’s daarin van groot belang zijn voor het succes van dit institutioneel nonconformisme. Het formuleren van milieudoelstellingen als deel van een gewenste toekomst hielp bovendien om flexibel te zijn in de manier waarop de milieudoelstelling volhardend gerealiseerd werd. Tenslotte was een meervoudig nonconventioneel business model noodzakelijk om de nonconventionele milieudoelstelling mogelijk te maken.
URI: 
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Division of Bioeconomics

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.