ITEM METADATA RECORD
Title: Beton Behouden – Theorie in de praktijk gezet
Editors: Schueremans, Luc
Van Balen, Koenraad
Vandewalle, Lucie
De Clercq, Hilde
van Hees, Rob
Bunnik, Ton
Issue Date: 2008
Publisher: WTA-Nederland-Vlaanderen
Series Title: vol:1
Abstract: Deze studiedag ‘Beton behouden - theorie in de praktijk gezet’ valt samen met het emeritaat van Prof. dr. ir. D. (Dionys) Van Gemert, voorzitter van de WTA Nederland-Vlaanderen (WTA Nl-Vl). De WTA heeft zich tot doel gesteld onderzoek en de praktische toepassing ervan op het gebied van het behoud van monumenten en bestaande gebouwen, te bevorderen. Een belangrijke opgave daarbij is te komen tot kennisuitwisseling tussen de praktijk enerzijds en de wetenschap anderzijds en zo de toepassing van nieuw ontwikkelde kennis en moderne technologie te versnellen. Om deze doelstelling te verwezenlijken, streeft de WTA naar een intensieve dialoog tussen wetenschap en praktijk.
Binnen de WTA Nl-Vl wordt dit bevorderd door jaarlijks een tweetal studiedagen, afwisselend in Nederland en Vlaanderen, over een actueel onderwerp te organiseren. Deze studiedagen zijn opgebouwd vanuit enerzijds ook voor niet wetenschappers toegankelijke toelichting op onderzoek en technologische ontwikkelingen, anderzijds door aan de hand van enkele cases, de problematiek in beeld te brengen of juist praktische oplossingen te tonen. Daarbij is, naast uitwisseling van gedachten en ideeën, voldoende ruimte om de onderlinge banden te versterken en nieuwe contacten te leggen met anderen die het behoud van ons cultuur historisch erfgoed, in de vorm van gebouwen, constructies en ook sculpturen eveneens een warm hart toedragen.

De WTA Nl-Vl is sinds 1992, als regionale groep van de WTA-International (WTA-Int) actief en officieel in 1995 als vereniging opgericht.
Dionys Van Gemert, sinds 1996 lid van de WTA, is vrijwel direct nadat hij lid werd, bestuurlijk actief geworden binnen de WTA. Van 1997 tot 2001 als voorzitter van de WTA-Int, waar hij in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de internationalisering van de soms zeer op het land van oorsprong (Duitsland) georiënteerde WTA. Vanaf 2001 is hij voorzitter van de WTA Nl-Vl en daarnaast vice-voorzitter van de WTA-Int. Als voorzitter van de WTA Nl-Vl heeft hij in belangrijke mate bijgedragen aan de professionalisering van de studiedagen. Dionys is degene die waakt over de kwaliteit van de bijdragen. Als voorzitter van het bestuur is hij een plezierige collega die op soepele wijze vergaderingen leidt en mee de richting voor de toekomst bepaalt.
Dionys gaat vandaag met emeritaat en zal als bijzonder emeritus zijn academische activiteiten aan K.U.Leuven gestalte blijven geven. Wij verheugen ons erop dat Dionys de komende jaren zich zal blijven inzetten als bestuurslid van de WTA Nl-Vl.

Namens het bestuur van de WTA Nederland-Vlaanderen,

Leuven, 14 november 2008
ISBN: 978-90-79216-03-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABe
Appears in Collections:Department of Civil Engineering - miscellaneous
Building Materials and Building Technology Section

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.