ITEM METADATA RECORD
Title: Uitkering van een superdividend, waar ligt de grens?
Authors: Colaert, Veerle # ×
Issue Date: 2006
Series Title: Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap issue:6 pages:468-483
Abstract: Het Hof van Cassatie heeft uitdrukkelijk bevestigd dat winstuitkeringen naar Belgisch recht op elk moment tijdens het boekjaar kunnen gebeuren.

Indien een algemene vergadering echter een dividenduitkering wenst te doen tijdens de eerste maanden van het boekjaar, op een moment waarop nog geen jaarrekening op datum van afsluiting van het laatste boekjaar voorhanden is, blijkt het niet evident om tegelijk te voldoen aan beide voorwaarden gesteld in artikel 617 W.Venn. - nettoactief (i) op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar, en (ii) zoals het blijkt uit de jaarrekening.
Wij verdedigen de stelling dat de algemene vergadering op elk moment tijdens het boekjaar kan beslissen tot uitkering van winst over het laatst afgesloten boekjaar, ongeacht of de jaarrekening over dat boekjaar al werd goedgekeurd. Indien op het ogenblik van de uitkering nog geen jaarrekening voorhanden is, wordt o.i. voldaan aan artikel 617 W.Venn. door de uitkeerbare winst op datum van afsluiting van het laatste boekjaar te bepalen aan de hand van een door de commissaris of desgevallend een bedrijfsrevisor geauditeerde staat van activa en passiva op datum van afsluiting van het laatste boekjaar.
ISSN: 0775-3969
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Consumer Competition & Market
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.