ITEM METADATA RECORD
Title: De letter versus de geest van de wet. Het toepassingsgebied van artikel 617 W.Venn
Authors: Colaert, Veerle # ×
Issue Date: Jan-2007
Series Title: Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap issue:1 pages:21-30
Abstract: Naar de letter van de wet lijken artikel 617, eerste lid W.Venn. – dat voorziet onder welke voorwaarden een uitkering kan gebeuren – en artikel 617, derde lid W.Venn. – dat een bepaling bevat voor uitkering van dividenden en tantièmes – een verschillend toepassingsgebied te hebben.
Traditioneel wordt de relatie tussen beide bepalingen dan ook geïnterpreteerd als de relatie tussen een algemene regel die geldt voor alle vormen van uitkering versus een bijzondere (strengere) regel die enkel van toepassing is op de specifiek in het derde lid genoemde uitkeringen.
Indien men het toepassingsgebied van artikel 617 W.Venn. echter benadert vanuit een andere invalshoek, namelijk vanuit het feit dat het artikel de resultante is van de omzetting van bepalingen uit twee verschillende richtlijnen, komt men o.i. tot een coherenter resultaat, m.n. dat het toepassingsgebied van artikel 617, eerste en derde lid W.Venn. hetzelfde is. Wij argumenteren dat dit toepassingsgebied geïnterpreteerd moet worden als de zogenaamde “eigenlijke” winstuitkeringen.
ISSN: 0775-3969
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Consumer Competition & Market
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.