ITEM METADATA RECORD
Title: Integratiebeleid en attitudes t.o.v. immigratie: een comparatieve analyse
Authors: Meuleman, Bart
Reeskens, Tim #
Issue Date: 2008
Conference: Dag van de Sociologie location:Leuven date:29 mei 2008
Abstract: Recent wordt in studies naar attitudes t.o.v. etnische minderheden, immigranten en immigratie aanmerkelijk veel aandacht besteed aan de invloed van contextfactoren. Vertrekkend vanuit realistic group conflict theory komen verschillende auteurs tot de conclusie dat etnische diversiteit een negatief effect heeft op houdingen t.o.v. immigranten. Echter, het tot nog toe gevoerde onderzoek vertoont een aantal lacunes. Zo wordt meestal geen rekening gehouden met de beleidsdimensie. Nochtans grijpt integratiebeleid - door vorm te geven aan de sociale realiteit waarbinnen etnische relaties plaatsvinden - mogelijk in op de relatie tussen etnische diversiteit en attitudes t.o.v. immigratie. Europa biedt unieke mogelijkheden om de relatie tussen etnische diversiteit, integratiebeleid en attitudes t.o.v. immigratie te bestuderen. Europa vormt immers een lappendeken van diverse vormen van integratiebeleid, ondanks pogingen vanuit de EU om dit beleid te harmoniseren. In deze paper worden twee databronnen gebruikt. Ten eerste wordt op basis van de Migration Policy Index (MIPEX, Niessen et al. 2007) een typologie van integratiebeleid geconstrueerd. De MIPEX data bevat voor 28 landen ruim 140 indicatoren die diverse aspecten van integratiebeleid omvatten, gaande van toegang tot de arbeidsmarkt tot politieke participatie voor nieuwkomers. In een tweede stap wordt deze typologie gelinkt aan attitudemetingen uit het Europees Sociaal Survey (EES) ronde 3. Meer specifiek maken we gebruik van een schaal die peilt naar de bereidheid om verdere immigratie in het land toe te laten. Het samennemen van MIPEX en ESS data laat ons toe ruim 20 Europese landen in de comparatieve analyse te betrekken.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
Centre for Political Research
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.