ITEM METADATA RECORD
Title: Macht als geld? Kritische beschouwingen over de actualiteit van Parsons' mediatheorie
Authors: Put, Bart #
Issue Date: 2008
Conference: Dag van de Sociologie location:Leuven date:29 mei 2008
Abstract: Sociale differentiatie en sociale integratie worden in de sociologische theorie van oudsher als twee centrale, zij het eerder tegengestelde, dimensies van het moderniseringsproces gezien. Het is de verdienste van Parsons geweest deze dimensies in hun complexe onderlinge relaties te hebben belicht. De theorie van symbolische media, waaraan Parsons vanaf de jaren '60 werkte, speelt daarin een sleutelrol: media (geld, macht, invloed, value-commitments) coördineren handelingen binnen subsystemen van de samenleving (differentiatie) en maken tegelijk uitwisseling tussen prestaties van verschillende subsystemen mogelijk (integratie). In deze paper willen we de actualiteit van Parsons' mediatheorie kritisch doorlichten aan de hand van zijn analyse van het medium macht. In een eerste deel zal stilgestaan worden bij de institutionele inbedding van het machtsmedium in de moderne samenleving enerzijds, bij de specifieke eigenschappen van het medium (naar analogie met het geldmodel) anderzijds. Het tweede deel zal de merites van Parsons' mediatheoretische benadering van macht kort aftoetsen tegenover recentere benaderingen, in het bijzonder die macht beschrijven in termen van resources (Giddens) en toegang tot schaarse goederen (Bourdieu).
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.