ITEM METADATA RECORD
Title: Niklas Luhmanns systeeemtheoretische benadering van macht en politiek: een kritische interpretatie
Authors: Laermans, Rudi # ×
Issue Date: 2008
Conference: Dag van de Sociologie location:Louvain date:29 May 2008
Abstract: Met de postume publicatie van 'Die Politik der Gesellschaft' verscheen tevens het definitieve statement van Niklas Luhmann over het medium macht en de operatieve werking van het daarop geënte politieke subsysteem. De publicatie gaf in het Duitse taalgebied dan ook aanleiding tot meerdere kritische reacties op zowel 'Die Politik der Gesellschaft' als eerdere geschriften van Luhmann over politiek. Sommige droegen een voornamelijk theoretisch karakter, terwijl in andere de inzichten van Luhmann ook op meer specifieke fenomenen werd toegepast. In het kielzog van de Duitse receptie wil de paper een begin van afgewogen diagnose bieden van zowel de merites als de mogelijke tekortkomingen van Luhmanns systeemtheoretische benadering van macht en politiek. Er wordt vooreerst stilgestaan bij Luhmanns basisomschrijvingen van macht en het politieke systeem. Zij worden kort vergeleken met meer gangbare benaderingen als die van Max Weber. In het tweede deel worden enkele meer specifieke kwesties besproken, zoals Luhmanns analyse van staatssemantiek en de mogelijke conceptualisering vanuit systeemtheoretisch oogpunt van de relaties tussen nationale en supranationale niveaus van poltiek.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.