ITEM METADATA RECORD
Title: Onderzoek naar de bruikbaarheid van de recente Amerikaanse Peabody Developmental Motor Scales-2 voor vijfjarige, Vlaamse kinderen
Authors: Vanvuchelen, Marleen ×
Mulders, Hilde
Smeyers, Kirsten #
Issue Date: 2003
Series Title: Signaal: journaal van de Stichting integratie gehandicapten vol:45 pages:24-41
Abstract: Daar er noch een Vlaamse noch een Belgische gestandaardiseerde psychomotorische test bestaat, hangt tegenwoordig de terugbetaling van verstrekte kinesitherapie aan kinderen met psychomotorische ontwikkelingsstoornissen (F-lijst), volledig af van hun scores op buitenlandse tests. Nochtans is geweten dat motoriek niet cultuurvrij is.
ONDERZOEKSDOEL: Dit onderzoek gaat na of een recente en wetenschappelijk onderbouwde Amerikaanse psychomotorische test, de Peabody Developmental Motor Scales-2 of PDMS-2 (Folio & Fewell, 2000), voldoende betrouwbaar en valide is om vijfjarige Vlaamse kleuters te evalueren en selecteren op psychomotorische problemen.
SUBJECTEN: 120 vijfjarige kleuters ( 5;05 jaar, SD 3,1 maanden, 49 % meisjes en 51 % jongens) uit de vijf Vlaamse Provincies nemen deel aan het onderzoek.
INSTRUMENTEN: De Peabody Developmental Motor Scales-2 (Folio & Fewell, 2000) test het grof-, fijn- en algemeen motorisch vermogen. De Development of the Early Years Movement Skills Checklist (Chambers & Sugden, 2002), door de ouders ingevuld, polst naar de motorische problemen in het dagelijkse leven en de sociaal-culturele achtergrond van het kind.
RESULTATEN: De PDMS-2 is een consistent psychomotorisch onderzoeksinstrument. Deze test is in staat Vlaamse jongere (5-5;05 jaar) en oudere (5;06-5;11 jaar) vijfjarigen te differentiëren, behalve voor evenwicht en grepen. Daar waar de inter- en intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid voor de hele test en de subtests zeer goed is, is de testretestbetrouwbaarheid matig en zelfs slecht voor lokomotorische vaardigheden. Vlaamse kinderen hebben de tendens hetzelfde of beter te scoren dan hun Amerikaanse leeftijdsgenootjes op de totale test en op de subtests. Noch de Vlaamse links- en rechtshandige vijfjarigen, noch de jongens en meisjes onderscheiden zich van elkaar in deze test. De provincie en het onderwijsnet waarin de kinderen naar school gaan, blijken een mogelijk effect te hebben op de fijn motorische resultaten. De correlatie tussen de motorische problemen, die de ouders rapporteren in de checklist, en de testresultaten is niet betekenisvol. De kinderen, die matige tot ernstige motorische problemen hebben volgens de voorlopige Vlaamse percentiel 16, respectievelijk percentiel 2, worden onvoldoende gedetecteerd met de Amerikaanse normen.
CONCLUSIE: De Amerikaanse normering van de PDMS-2 is niet in staat met voldoende zekerheid Vlaamse vijfjarige kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand te selecteren. De PDMS-2 overschat de Vlaamse vijfjarige kleuters. Een nieuwe Vlaamse normering van de PDMS-2 is een noodzakelijke voorwaarde, indien dit instrument voor de selectie van vijfjarigen voor gunstige terugbetaling van kinesitherapie (F-lijst) gebruikt wordt. Bovendien dient de PDMS-2 beter gestandaardiseerd te worden.
ISSN: 0778-6026
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.