ITEM METADATA RECORD
Title: Wijziging zkt. instemming
Other Titles: Het probleem van de parlementaire instemming met vereenvoudigde verdragswijzigingen
Authors: Van Eeckhoutte, Dries ×
Loose, Tom #
Issue Date: 2007
Publisher: Die Keure
Series Title: Tijdschrift voor wetgeving. Omnilegie issue:1 pages:3-27
Abstract: In deze bijdrage wordt stil gestaan bij de ontwikkeling van creatieve technieken tot wijziging van internationale verdragen met het oog op een snelle aanpassing van de
internationale normen aan maatschappelijke, wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. Het succes van deze technieken hangt uiteraard niet alleen af van de snelheid waarmee deze de instemming verkrijgen van staten, maar eveneens van de snelheid en efficiëntie waarmee deze werking wordt verleend in de nationale rechtsordes. Op dit punt loopt het in de Belgische praktijk ernstig verkeerd. In strijd met de grondwettelijke vereisten worden vereenvoudigde verdragswijzigingen in de praktijk niet aan de instemming van het bevoegde parlement voorgelegd, waardoor deze ook geen werking kunnen hebben in de interne rechtsorde. Het is dan ook niet verwonderlijk dat van bekendmaking vaak eveneens geen sprake is, waardoor de tegenstelbaarheid aan particulieren in het gedrang komt, en dat ook omzetting en uitvoering van deze verdragswijzigingen vaak dode letter blijft.
We situeren hierbij eerst het fenomeen van vereenvoudigde
verdragswijzigingen dat in de internationale verdragsfora opgang maakt (II) en illusteren vervolgens de problemen waartoe deze thans aanleiding geven in de Belgische
overheidspraktijk (III). Aangezien de huidige Belgische overheidspraktijk inzake vereenvoudigde verdragswijzigingen op gespannen voet staat met de grondwettelijke eisen
(IV), rijzen er twee vragen. Ten eerste, zouden (bepaalde) van de vereenvoudigde verdragswijzigingen mogelijks kunnen genieten van een uitzondering op de grondwettelijke
eisen? (V) Zo dit niet het geval is, rijst ten tweede de vraag naar mogelijkheden om het conflict op te lossen. (VI)
Description: Inhoud: I. Inleiding; II. Vereenvoudigde verdragswijzigingen; III. Problemen met vereenvoudigde verdragswijzigingen in de Belgische rechtsorde: een aantal voorbeelden; IV. Vereenvoudigde verdragswijzigingen in het licht van de grondwettelijke eisen; V. Mogelijke uitzonderingen op de vereiste van parlementaire instemming?; VI. Mogelijke oplossingen voor de internrechtelijke impasse inzake parlementaire instemming; VII. Besluit.
ISSN: 1373-9743
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit International and Foreign Law - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.