ITEM METADATA RECORD
Title: Identiteit als toegevoegde waarde: Het actuele spreken en denken in het godsdienstonderwijs
Authors: Geerinck, Ilse #
Issue Date: 2007
Host Document: Pedagogische kwaliteit
Conference: Pedagogendag location:Groningen date:11 mei 2007
Abstract: In het actuele spreken en denken over de katholieke school en het godsdienstonderwijs klinkt er een voortdurende bekommernis om ‘identiteit’. Deze oproep om voortdurend bezorgd te zijn om identiteit heeft haast iets weg van een obsessie. Het is een gedachte die permanent ons hedendaagse handelen lijkt te volgen. Zo gaat het in het godsdienstonderwijs enkel nog om de vraag hoe men leerlingen kan leren om zelf een levensbeschouwelijke identiteit te verwerven. Godsdienstpedagogisch onderzoek, van haar kant, komt hieraan tegemoet door deze vraag tot onderwerp van onderzoek te maken en nieuwe didactische werkvormen, leermiddelen en leerinhouden uit te denken die bijdragen tot het verwerven van identiteit. Hier wil ik niet ingaan op de vraag of deze actuele manier van godsdienstonderricht gerechtvaardigd of legitiem is. Dan zou ik me bijvoorbeeld de vraag kunnen stellen of de didactische en pedagogische oplossingen – zoals het bemiddeld en ontwikkelingsgericht leren, het ‘nieuwe’ leren - legitieme oplossingen zijn voor het begeleiden van leerlingen in hun identiteitsverwerving, dan wel of er meer efficiënte en adequate modellen en criteria zijn om tot identiteit te komen. Wat ik wil doen, is een poging om zichtbaar te maken ‘wie wij zijn, voor wie (levensbeschouwelijke) identiteit van toegevoegde waarde is’. Het gaat mij hier om de vraag hoe wij vandaag gevraagd worden ons te verhouden ten opzichte van onszelf, de ander, de wereld en voor sommigen tot God. Tot welk (moreel) handelen worden wij, als katholieke school en wij, als leerkrachten maar ook wij, als leerlingen die bezorg zijn om identiteit, vandaag opgeroepen? Door dit spreken en denken over identiteit als actueel te duiden, willen we tevens aangeven dat ‘identiteit’ niet noodzakelijk is. Of beter, dat een andere (morele) handelingswijze mogelijk is.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Education, Culture and Society
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.