ITEM METADATA RECORD
Title: Wie participeert er (toch)? Patronen en factoren van verwachte en onverwachte participatie aan het verenigingsleven in Vlaanderen
Authors: Gijselinckx, Caroline
Loose, Maxime
Issue Date: 2007
Publisher: Studiedienst van de Vlaamse regering
Host Document: Vlaanderen gepeild! 2007 pages:114-140
Abstract: In deze bijdrage staat de participatie van laaggeschoolden en niet kerkelijk praktiserenden aan het Vlaamse verenigingsleven centraal. Opeenvolgende onderzoeken wijzen erop dat deze categorieën van de bevolking minder kans hebben om aan het verenigingsleven te participeren. Dit wordt als problematisch beschouwd, gezien het positieve verband tussen verenigingsparticipatie enerzijds en pro-democratische en pro-sociale waarden en attitudes anderzijds.

In deze studie exploreren we de verschillen in participatiepatronen tussen deze laaggeschoolden en niet-kerkelijk praktiserenden en hun respectievelijke contrastcategorieën. Vervolgens breiden we de analyse uit tot een multivariaat model, waarin we, geïnspireerd door het CVM-model van Brady, Verba en Schlozman (1995) het effect van scholing en kerkpraktijk als bronnen van participatie onderzoeken, gecontroleerd voor elkaar en voor andere bronnen zoals tijd, geld en arbeidsmarktpositie, alsook voor leeftijd en geslacht.

De bivariate analyses wijzen uit dat 43% van de laaggeschoolden en 50% van de niet praktiserenden aan het verenigingsleven participeren. In vergelijking met de contrastcategorieën participeren ze inderdaad significant minder. Maar we vinden echter deze vaststelling niet lijkt op te gaan voor alle types verenigingen. In de multivariate analyses blijken gezinsinkomen en geslacht een significant additioneel effect te hebben op de kans op verenigingsparticipatie, maar bij de vergelijking tussen de opleidings- en kerkpraktijkcategorieën blijkt dit enkel voor de kans op 'onverwachte' participatie het geval te zijn.
Description: No ISBN
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Group Sustainable Development

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.