ITEM METADATA RECORD
Title: Liefde kent geen grenzen. Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van huwelijksmigratie vanuit Marokko, Turkije, Oost-Europa en Zuidoost Azië
Authors: Heyse, Petra
Pauwels, Fernando
Wets, Johan
Timmerman, Christiane
Contributors: Perrin, Nicolas
Issue Date: 2007
Publisher: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
Abstract: Huwelijksmigratie is een begrip dat vele ladingen dekt. We zien recentelijk een aantal migratiestromen uit andere regio's opduiken, zoals Zuidoost Azië en Oost-Europa. Dat men een partner in het buitenland zoekt, is een normale evolutie in een steeds meer globaliserende wereld. Dat er zich in de marge fenomenen als schijnhuwelijken of gedwongen huwelijken voordoen, staat buiten kijf. Deze fenomenen zijn echter niet tekenend voor het geheel van huwelijksmigratie.<br><br>De onderzoeksploegen werden geconfronteerd met de vragen in welke mate de bovenvernoemde groepen van elkaar verschillen? Is het mogelijk aparte profielschetsen voor deze groepen uit te tekenen? Op deze vragen werd een antwoord gezocht aan de hand van een gemengde onderzoeksmethodologie. Zowel kwantitatieve data als kwalitatieve diepte-interviews met respondenten uit de verschillende doelgroepen zelf, werden in ogenschouw genomen. De studie schetst een evenwichtig en genuanceerd beeld van huwelijksmigratie, waarbij de klemtoon vooral ligt op migratie in het kader van een huwelijk vanuit Oost-Europa en Zuidoost Azië.<br><br>Het onderzoeksteam bestond uit medewerkers van de Onderzoeksgroep Armoede Sociale Uitsluiting en de Stad (Universiteit Antwerpen), het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (Universiteit Antwerpen) en het Hoger Instituut voor de Arbeid (K.U. Leuven). Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding en gefinancierd door de POD Wetenschapsbeleid.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Research Group Poverty, Social Integration and Migration

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.