ITEM METADATA RECORD
Title: Dossier - Dynamiek op de Vlaamse arbeidsmarkt. Panel Survey of Organizations in Flanders (PASO). Editie 2004
Authors: Peeters, Anneleen
Gevers, Ann
Issue Date: 2004
Publisher: HIVA / Departement TEW K.U.Leuven / Departement Sociologie K.U.Leuven
Abstract: De laatste decennia was het arbeidsmarktbeleid in België - en Vlaanderen - sterk gericht op het bestrijden van de hoge werkloosheid. Op dit ogenblik is er echter een kentering zichtbaar. Zowel het Vlaamse Regeerakkoord als de beleidsnota’s van de huidige regering vermelden heel expliciet de strategische doelstelling om de werkzaamheidsgraad te verhogen en te zorgen voor de creatie van nieuwe en duurzame arbeidsplaatsen. Het uitwerken van een concreet beleid terzake vereist echter informatie omtrent de dynamiek van de Vlaamse arbeidsmarkt. Zo is het belangrijk om niet alleen een beeld te hebben van de omvang van de instroom in en uitstroom uit ondernemingen, maar daarnaast ook te weten welke organisaties de grootste aanpassingen doorvoerden in hun personeelsbestand. Verder is het ook als overheid interessant inzicht te hebben in de werkgelegenheidseffecten van fenomenen zoals globalisering, kennisintensivering en technologische vooruitgang.<br><br> Dit dossier heeft dan ook als voornaamste doelstellingen:<ul> <li>het in kaart brengen van de gemiddelde nettowerkgelegenheidsgroei, de jobcreatie en -destructie, en de in- en uitstroom in Vlaamse vestigingen;</li> <li>het clusteren van Vlaamse vestigingen naar groeiers, krimpers en stabiele organisaties en het bestuderen van de onderliggende dynamiek in elk van deze clusters;</li> <li>het zoeken naar verklarende factoren voor de werkgelegenheidsgroei, met andere woorden het onderzoeken van de werkgelegenheidseffecten van verscheidene fenomenen als de kenniseconomie, innovatie, globalisering, toenemende concurrentie, outsourcing, ...</li> </ul>.<br> Voor meer info betreffende het PASO-project, zie <a href="http://www.paso.be">http://www.paso.be</a>
ISBN: 90-5550-349-5
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.