ITEM METADATA RECORD
Title: Beroepsprofiel Begeleider Beschut Wonen
Authors: Huys, Rik
Issue Date: 2000
Publisher: HIVA/vzw Zagan. Initiatief voor Beschut Wonen
Abstract: In het debat over de aansluiting 'onderwijs-arbeidsmarkt' wordt veel belang gehecht aan de constructie van beroepsprofielen. Die profielen moeten als 'voeding' dienen voor het opstellen van opleidingsprofielen en dus ook voor de ontwikkeling van leerprogramma's. De constructie van beroepsprofielen en hun vertaling naar opleidingsprofielen moeten een zekere aansluiting garanderen tussen het initiële onderwijs, het circuit van bij- en nascholing en het werkmilieu. In de geestelijke gezondheidszorg heeft de deïnstitutionalisering en de psychosociale rehabilitatie, de ontwikkeling en de uitbouw van het Beschut Wonen sterk gestimuleerd. De zorginhoudelijke en organisatorische veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg hebben hun weerslag op het takenpakket van de begeleiders in het Beschut Wonen. Tegen de achtergrond van hoger gestelde eisen betreffende efficiëntie en doelmatigheid van de hulpverlening, is er toenemende belangstelling voor begeleidingsmethodieken in het Beschut Wonen. Tot op heden bestaat er echter geen specifieke opleiding voor begeleiders in Beschut Wonen. In deze context bracht de Vormingsdienst Guislain te Gent in samenwerking met de VVI-VMSI stuurgroep Beschut Wonen een aantal deskundigen uit de sector Beschut Wonen samen om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken om vorming te organiseren in functie van de specifieke noden van het beroep ‘Begeleider in Beschut Wonen’. Hierbij werd gekozen voor de opstelling van een beroepsprofiel 'Begeleider Beschut Wonen' dat de basis legt voor de opstelling van een opleidingsprofiel en uiteindelijk voor een vormingsprogramma voor de begeleiders in Beschut Wonen. Aan het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) werd de opdracht gegeven dit beroepsprofiel te ontwikkelen. Deze opdracht werd mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (doelstelling 4 programma).
ISBN: 90-5550-253-7
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.