ITEM METADATA RECORD
Title: Plus est en vous herbekeken. Manpowerplanning in de zorgsector en de socioculturele sector. Deel 4. De socioculturele sector in de Vlaamse Gemeenschap 1995-2010
Authors: Marchal, An
Pacolet, Jozef
Issue Date: 2002
Publisher: HIVA
Abstract: Welk zijn de groeiperspectieven voor de zorgsector en de socioculturele sector? Zullen wij voldoende beroepskrachten vinden om al deze functies in te vullen? Dat zijn de twee prangende vragen die het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) van de Katholieke Universiteit Leuven opnieuw tracht te beantwoorden in een tweede reeks van rapporten omtrent manpowerplanning in de zorgsector en de socioculturele sector. De resultaten van vroeger onderzoek over de periode 1995-2010 worden hier in een nieuwe reeks herbekeken, geactualiseerd, gecorrigeerd, aangevuld en verfijnd en de toekomstverkenningen worden doorgetrokken tot 2020. De analyse gebeurt voor de voornaamste zorgberoepen (met uitzondering van de medische beroepen) en de voornaamste zorgsectoren. Het wordt daarmee een oefening in zorgplanning, onderwijs-planning, manpowerplanning en arbeidsmarktanalyse tegelijk. Voor de zorgsector, werkgevers en werknemers, de onderwijswereld en de overheid is het een naslagwerk en 'spoorboekje' voor de voorbije en mogelijke evolutie in de periode 1995-2020.<br><br> Zes delen hebben voornamelijk betrekking op de zorgsector in ruime betekenis. Een gelijkaardige reeks van rapporten werd opgesteld door Socio-Economie de la Santé (SESA) van de Université Catholique de Louvain voor de Franse Gemeenschap en beide equipes verzorgden ook een synthese voor België.<br><br> Een apart deel dat hier voorligt is volledig gewijd aan de socioculturele sector in Vlaanderen. Omwille van het feit dat deze sector hier duidelijk te onderscheiden is van de zorgsector, is de analyse volledig apart gehouden. Samen met de sector is in dit deel werk gemaakt van een sectorafbakening en hierbij lanceren wij de oproep dat het statistisch apparaat deze sector in al zijn verscheidenheid (h)erkent. De evolutie van de werk-gelegenheid in de diverse werksoorten wordt beschreven voor de periode 1995-2000 en vormt het vertrekpunt voor een toekomstverkenning of socioculturele planning en manpowerplanning. In tegenstelling tot het buitenland, en ondanks een aantal aanzetten, staat deze planning in Vlaanderen nog in zijn kinderschoenen. De werkgelegenheid in de socioculturele sector zelf kende na een aanzienlijke expansie in de jaren zeventig en tachtig in de jaren negentig een stagnatie, een trend die wij doortrekken tot 2010. In een sector die dermate bepaald wordt door overheidsfinanciering en maatschappelijke keuzen daartoe, is deze toekomstverkenning vooral een uitnodiging aan de sector en de overheid zelf om hierover een toekomstreflectie te starten. Wensen wij de sector in de post-industriële samenleving een nieuwe impuls te geven, of is men op een voldoende hoog niveau beland? Het rapport levert de ingrediënten voor deze reflectie.
ISBN: 90-5550-329-0
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society
Research Group Welfare State and Housing

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.