ITEM METADATA RECORD
Title: Werkloosheid en sociale bijstand: communicerende vaten?. Een onderzoek naar de relatie tussen werkloosheid en de instroom in de sociale bijstand. Syntheserapport
Authors: Wets, Johan
De Witte, Hans
Vanheerswynghels, Adinda
Breauchesne, Marie-Noël
Olivier, Michel
Issue Date: 1998
Publisher: HIVA/Centre de sociologie du Travail, de l’Emploi et de la Formation (TEF)-ULB
Abstract: Jaarlijks worden tienduizenden mensen door de RVA tijdelijk of definitief geschorst omwille van werkweigering en -verlating, als administratieve sanctie of omwille van langdurige werkloosheid. De OCMW’s rapporteren een stijging van het aantal aanvragen om bijstand, en zoeken een deel van de verklaring hiervoor in het schorsingsbeleid van de RVA. Is dit zo? Is er een afwenteling van de RVA op de OCMW’s? Hoe verhouden de sociale bijstand en de werkloosheid zich met elkaar? Om op deze vragen te antwoorden, werd een onderzoek opgezet waarin een vijftigtal OCMW’s bevraagd werden. De onderzoeksvragen werden opgedeeld in twee blokken. Een eerste serie vragen zoekt een antwoord op de vraag hoeveel nieuwe aanvragen om een bestaansminimum die met de RVA te maken hebben, door de OCMW’s opgetekend werden in de periode januari 1996 tot en met september 1996. De OCMW’s registreerden hiertoe wie er een aanvraag indiende omwille van een sanctie door de RVA. Daarnaast werd hen ook gevraagd op te tekenen hoeveel nieuwe aanvragen er ingediend werden om een voorschot te krijgen op een werkloosheidsuitkering of om een aanvulling te krijgen op een uitkering die lager ligt dan het bestaansminimum. De tweede reeks vragen zoekt een antwoord op de vraag wie van de door de OCMW’s als nieuwe aanvrager geregistreerde cliënten daadwerkelijk bij de RVA wordt teruggevonden.
ISBN: 90-5550-207-3
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Occupational & Organisational Psychology and Professional Learning - miscellaneous
Research Group Poverty, Social Integration and Migration

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.