This item still needs to be validated !
ITEM METADATA RECORD
Title: De rol van de grootouders in de kinderopvang: verkenning van toekomstige ontwikkelingen
Authors: Ruelens, Lieve
Hedebouw, Georges
Issue Date: 1999
Publisher: HIVA
Abstract: De 'nieuwe grootouder' komt eraan. Dat althans zou men kunnen afleiden uit de recente cijfers omtrent het opnemen van kinderopvang door de grootouders: de laatste jaren stelt men vast dat telkens minder grootouders bij de kinderopvang worden betrokken. Verklaringen kunnen al vlug worden gevonden: er is de hogere arbeidsparticipatie van de aankomende groep grootouders, grootouders vormen meer dan vroeger een actieve en gezonde groep die ook heel wat extrafamiliale activiteiten opneemt, het voorzien van gesubsidieerde opvang en fiscale aftrekbaarheid van de kosten van opvang zorgen ervoor dat formele opvangvoorzieningen voor steeds meer ouders toegankelijk en aantrekkelijk worden, ouders kiezen bewust voor meer professionaliteit in de opvang en willen hun ouders niet langer nodeloos met kinderopvang belasten, … Voor Kind & Gezin dat vanuit de Vlaamse overheid belast is met de organisatie en het toezicht van de formele voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang was het belangrijk meer te weten te komen over deze evolutie en de impact ervan naar de toekomst toe te objectiveren. In deze context kadert dan ook de onderzoeksopdracht toevertrouwd aan het HIVA waarover hier gerapporteerd wordt. Is er een trendbreuk met het verleden zowel in de geesten als in de praktijk van iedere dag in verband met kinderopvang en wat is de impact daarvan voor de toekomstige uitbouw van formele opvangvoorzieningen?
ISBN: 90-5550-218-9
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration
HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:
File Status SizeFormat
20170113110807172.pdf Published 5099KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.