This item still needs to be validated !
ITEM METADATA RECORD
Title: Evaluatie van het lokaal overleg over de buitenschoolse opvang
Authors: Ruelens, Lieve
Hedebouw, Georges
Issue Date: 1999
Publisher: HIVA
Abstract: De buitenschoolse kinderopvang was jarenlang het kleine broertje binnen het kinderopvangbeleid in Vlaanderen. De grote verscheidenheid aan vormen (onthaalmoeders, scholen, speelpleinwerking, Initiatieven Buitenschoolse Opvang, ...) stond samenhang en overzicht in de weg. In een nieuwe regelgeving van de Vlaamse Gemeenschap werden de gemeenten aangezet om met alle betrokkenen bij de buitenschoolse opvang overleg op te starten en op lokaal niveau een beleid uit te tekenen. Voor Kind en Gezin werd de rol weggelegd het lokale overlegproces te stimuleren en te ondersteunen. Anderhalf jaar na de nieuwe regelgeving biedt dit onderzoek een eerste stand van zaken in verband met het verloop van het lokale overleg. Enerzijds geeft het een beschrijving van de meer formele karakteristieken en confronteert het die met de letter van de regelgeving, anderzijds komt een meer kwalitatieve appreciatie van het overleg aan bod. Ook wordt een poging gedaan factoren die het overleg zowel in positieve als in negatieve zin beïnvloeden te identificeren.
ISBN: 90-5550-227-8
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration
HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:
File Status SizeFormat
20170113135946340.pdf Published 4052KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.