ITEM METADATA RECORD
Title: Videotelefonie en personenalarmering (PAS). Een verkennend onderzoek naar de uitbouw van een telecare-aanbod in Vlaanderen
Authors: Peetermans, Annick
Hedebouw, Georges
Misplon, Sarah
Vanhees, Marleen
Issue Date: 2004
Publisher: HIVA
Abstract: Tal van ontwikkelingen in de ouderen- en zorgsector zijn momenteel een aanzet tot het herdenken en hertekenen van het huidige zorglandschap. Naar de toekomst toe kan telecare een belangrijk instrument worden om in te spelen op deze veranderende zorgvraag in de thuiszorg en in de residentiële zorg. Met telecare bedoelen we alle zorg die van op afstand wordt geleverd zoals onder meer het personenalarmsysteem (PAS), de gewone beeldtelefonie of het dienstverleningsmodel Telesenior-Kortrijk (zie hiervoor ook het eerder gepubliceerde onderzoeksrapport 'Telecare voor ouderen. Socio-economische analyse van het gebruik van videotelefonie binnen de ouderenzorg', 2004, Peetermans A., Hedebouw G., Pacolet J. i.s.m. P. Devoldere, F. D'Haene, R. Pouillie, W. Botteldoorn, P. Grymonprez & H. Ameel).<br><br> Omdat de personenalarmering in Vlaanderen één van de meest gebruikte en verspreide technologische toepassingen is in de thuiszorg, die meermaals zijn nut heeft bewezen, kan er gedacht worden om nieuwe technologieën voor de zorg, in het bijzonder videotelefonie, te integreren in de bestaande dienstverlening. Het PAS kan zo als verankeringspunt voor andere telecare-toepassingen in Vlaanderen fungeren. In dit rapport onderzoeken we de mogelijkheden hiervan. Hiertoe beschrijven we vooreerst wat telecare kan inhouden en hoe het huidige PAS-aanbod in Vlaanderen er momenteel uitziet. Hiervoor analyseerden we ondermeer de databestanden van LCM-Solival waardoor we het profiel van de CM-PAS-gebruiker in kaart konden brengen. Daarnaast stellen we ook een aantal internationale projecten voor waarbij de uitbreidingsmogelijkheden van het PAS worden beschreven en geanalyseerd. Na deze literatuurstudie worden de resultaten van de bevraging van de PAS-aanbieders (werkgroep personenalarmering LCM) besproken. Hierdoor brengen we de visie van de PAS-aanbieders met betrekking tot nieuwe technologische mogelijkheden van het PAS-systeem in kaart.<br><br> Tot slot formuleren we hieruit afleidend een antwoord op de drie gestelde onderzoeksvragen: Wat kan de meerwaarde zijn van de integratie van videotelefonie in de PAS-dienstverlening? Wat is het profiel van de PAS-gebruiker en kan deze baat hebben bij videotelefonie? Hoe kadert dit alles binnen een ruimer telecare-aanbod, en wat is de potentiële telecare-markt?
Description: no ISBN
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Welfare State and Housing

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.