ITEM METADATA RECORD
Title: Vraag naar en aanbod van zorgberoepen in België, prognoses tot 2000 en scenario's tot 2010. Deel 1. Verpleegkundigen en het verplegend werk
Authors: Deschamps, Mike
Leclercq, Agnes
Pacolet, Jozef
Leroy, Xavier
Gos, Erik
Lorant, Vincent
Issue Date: 1998
Publisher: HIVA/SESA-UCL
Abstract: Het Sociaal Fonds voor de Privé-Ziekenhuizen gaf in 1996 de opdracht aan het Hoger Instituut voor de Arbeid van de K.U.Leuven en aan de Dienst Socio-Economie de la Santé van de UCL om de werkgelegenheid van de zorgberoepen in respectievelijk de Vlaamse en Franse Gemeenschap in kaart te brengen. Uitgangspunt was de vraagstelling welke de huidige werkgelegenheid is in de zorgsectoren, voor welke kwalificaties, en welk de toekomstperspectieven zijn. Hiervoor werd een gedetailleerde analyse gemaakt van de vraag en het aanbod in de betrokken sectoren en beroepen. Welke evolutie is er in de diverse voorzieningen (toenemende vraag, wijziging in de omkadering) in het recente verleden geweest en wat zijn de verwachtingen, extrapolaties of mogelijke scenario’s voor de toekomst. Hoe evolueerde het aanbod van arbeidskrachten in het recente verleden, en welk zijn de vooruitzichten voor de toekomst (interesse voor de opleiding, instroom van het onderwijssysteem in het beroep, loopbaan van diegenen actief in de sector). Voor de verpleegkundigen kan gesteld worden, dat na een aanzienlijke expansie van de vraag in het verleden en de wijdverspreide opinie dat er schaarste was aan verpleegkundigen, er naar de toekomst toe, bij ongewijzigd beleid, slechts een beperkte expansie zal optreden in de vraag terwijl er een aanzienlijke groei van het aanbod zal optreden. Deze onverwachte vaststellingen en prognoses naar de toekomst nodigen alle actoren rond de tafel uit om het beleid te wijzigen. Voorliggend rapport is de synthese voor België van de studies over vraag naar en aanbod van verpleegkundigen, uitgevoerd door het SESA (gedetailleerd rapport over de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap, enkel in het Frans) en door het HIVA (gedetailleerd rapport voor de Vlaamse Gemeenschap, enkel in het Nederlands). De huidige synthese is ook beschikbaar in de Franse taal. Andere rapporten werden gemaakt over de gekwalificeerd verzorgenden en over overige beroepen in de zorgsector. Voorliggend rapport is de studie voor België over vraag naar en aanbod van verpleegkundigen, uitgevoerd door het SESA (gedetailleerd rapport over de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap, enkel in het Frans) en door het HIVA (gedetailleerd rapport voor de Vlaamse Gemeenschap, enkel in het Nederlands). Deze studie is ook beschikbaar in de Franse taal. Andere rapporten werden gemaakt over de gekwalificeerd verzorgenden en over overige beroepen in de zorgsector.
ISBN: 90-5550-155-7
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Welfare State and Housing

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.