ITEM METADATA RECORD
Title: Vraag naar en aanbod van zorgberoepen in België, prognoses tot 2000 en scenario's tot 2010. Deel 2: Gekwalificeerd verzorgden en het verzorgend werk
Authors: Deschamps, Mike
Leclercq, Agnes
Pacolet, Jozef
Leroy, Xavier
Lanoye, Hilde
Gos, Erik
Issue Date: 1998
Publisher: HIVA/SESA-UCL
Abstract: Het Sociaal Fonds voor de Privé-Ziekenhuizen gaf in 1996 de opdracht aan het Hoger Instituut voor de Arbeid van de K.U.Leuven en aan de Dienst Socio-Economie de la Santé van de UCL om de werkgelegenheid van de zorgberoepen in respectievelijk de Vlaamse en Franse Gemeenschap in kaart te brengen. Uitgangspunt was de vraagstelling welke de huidige werkgelegenheid is in de zorgsectoren, voor welke kwalificaties, en welk de toekomstperspectieven zijn. Hiervoor werd een gedetailleerde analyse gemaakt van de vraag en het aanbod in de betrokken sectoren en beroepen. Welke evolutie is er in de diverse voorzieningen (toenemende vraag, wijziging in de omkadering) in het recente verleden geweest en wat zijn de verwachtingen, extrapolaties of mogelijke scenario’s voor de toekomst. Hoe evolueerde het aanbod van arbeidskrachten in het recente verleden, en welk zijn de vooruitzichten voor de toekomst (interesse voor de opleiding, instroom van het onderwijssysteem in het beroep, loopbaan van diegenen actief in de sector). Voor de gekwalificeerde verzorgenden kan gesteld worden dat er naar de toekomst toe slechts een beperkte stijging van het aanbod te verwachten valt, terwijl de vraag in de zorgsector wellicht sterker zal stijgen. Het huidig overaanbod, met een aanzienlijk reserve in de werkloosheid, blijft echter behouden. Ook blijken de toekomstscenario’s veel gevoeliger voor de gemaakte hypotheses (o.m. in verband met de lengte van de loopbaan van de verzorgenden, de substitueerbaarheid en de inschakelbaarheid van deze beroepsgroep). Een regelmatige herberekening van de scenario’s in functie van het gewijzigde gedrag, regelgeving en beleid is dan ook wenselijk. Deze vaststellingen en prognoses zijn een uitnodiging voor al wie begaan is met de werkgelegenheid en het aanbod van zorgberoepen, om het beleid te wijzigen. Voorliggend rapport is de studie voor België over vraag naar en aanbod van gekwalificeerd verzorgenden, uitgevoerd door het SESA (gedetailleerd rapport over de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap, enkel in het Frans) en door het HIVA (gedetailleerd rapport voor de Vlaamse Gemeenschap, enkel in het Nederlands). Deze studie is ook beschikbaar in het Frans. Andere rapporten werden gemaakt over de verpleegkundigen en over overige beroepen in de zorgsector.
ISBN: 90-5550-185-9
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.