ITEM METADATA RECORD
Title: Vraag naar en aanbod van zorgberoepen in de Vlaamse Gemeenschap, prognoses tot 2000 en scenario's tot 2010. Deel 3: Vraag naar en aanbod van werk in de zorgsector
Authors: Deschamps, Mike
Pacolet, Jozef
Gos, Erik
Issue Date: 1999
Publisher: HIVA
Abstract: Het Sociaal Fonds voor de Privé-Ziekenhuizen gaf in 1996 de opdracht aan het Hoger Instituut voor de Arbeid van de K.U.Leuven en aan de Dienst Socio-Economie de la Santé van de UCL om de werkgelegenheid van de zorgberoepen in respectievelijk de Vlaamse en Franse Gemeenschap in kaart te brengen. Uitgangspunt was de vraagstelling welke de huidige werkgelegenheid is in de zorgsectoren, voor welke kwalificaties, en welke de toekomstperspectieven zijn. Hiervoor werd een gedetailleerde analyse gemaakt van de vraag en het aanbod in de betrokken sectoren en beroepen. Welke evolutie is er in de diverse voorzieningen (toenemende vraag, wijziging in de omkadering) in het recente verleden geweest en wat zijn de verwachtingen, extrapolaties of mogelijke scenario’s voor de toekomst. Hoe evolueerde het aanbod van arbeidskrachten in het recente verleden, en wat zijn de vooruitzichten voor de toekomst (interesse voor de opleiding, instroom van het onderwijssysteem in het beroep, loopbaan van diegenen actief in de sector). Het HIVA was verantwoordelijk voor de analyse voor de Vlaamse Gemeenschap. In het kader van het VIONA-onderzoeksprogramma van de Vlaamse overheid en met medefinanciering van het Europees Sociaal Fonds wordt in dit derde deel de vraag en het aanbod van opvoeders en begeleiders, sociaal werkers, paramedici, kinesitherapeuten en administratief, logistiek en onderhoudspersoneel in de Vlaamse zorgsector besproken. Ook bij de socio-culturele sector wordt stilgestaan. Voor de meeste van deze beroepen is het de eerste keer dat de beschikbare informatie van zowel vraag als aanbod is samengebracht. Deze confrontatie leidt tot verrassende resultaten voor onderwijs, werkgevers, werknemers en overheid. Er zijn in deze reeks vergelijkbare rapporten over de verpleegkundigen en de gekwalificeerd verzorgenden en een synthese beschikbaar. Voor de verpleegkundigen en verzorgenden is ook een Belgische synthese voorhanden.
ISBN: 90-5550-184-0
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.