ITEM METADATA RECORD
Title: Vraag naar en aanbod van zorgberoepen in de Vlaamse Gemeenschap, prognoses tot 2000 en scenario's tot 2010. Deel 4: Werken in de zorgsector: synthese en vooruitblik tot 2010
Authors: Deschamps, Mike
Pacolet, Jozef
Issue Date: 1999
Publisher: HIVA
Abstract: Het Sociaal Fonds voor de Privé-Ziekenhuizen gaf in 1996 de opdracht aan het Hoger Instituut voor de Arbeid van de K.U.Leuven en aan de Dienst Socio-Economie de la Santé van de UCL om de werkgelegenheid van de zorgberoepen in respectievelijk de Vlaamse en Franse Gemeenschap in kaart te brengen. Uitgangspunt was de vraagstelling welke de huidige werkgelegenheid is in de zorgsectoren, voor welke kwalificaties, en welke de toekomstperspectieven zijn. Hiervoor werd een gedetailleerde analyse gemaakt van de vraag en het aanbod in de betrokken sectoren en beroepen. Welke evolutie is er in de diverse voorzieningen (toenemende vraag, wijziging in de omkadering) in het recente verleden geweest en wat zijn de verwachtingen, extrapolaties of mogelijke scenario’s voor de toekomst. Hoe evolueerde het aanbod van arbeidskrachten in het recente verleden, en welk zijn de vooruitzichten voor de toekomst (interesse voor de opleiding, instroom van het onderwijssysteem in het beroep, loopbaan van diegenen actief in de sector). In twee eerste delen werd door het HIVA de situatie geschetst voor de verpleegkundigen en het verzorgend werk. In een derde deel werden in opdracht van het VIONA-onderzoeksprogramma een aantal overige beroepen in de zorgsector bekeken. In dit rapport worden de belangrijkste bevindingen uit de vorige delen voor Vlaanderen hernomen. Vooreerst wordt de vraag en het aanbod van de verschillende beroepsgroepen met elkaar vergeleken. De gunstige werkgelegenheidsevolutie in de zorgsector zorgt voor een groot potentieel aan jobs voor zowel hoger- als lagergekwalificeerden. Aan de andere kant wordt een belangrijke stijging van het aanbod aan zorgbeoefenaars verwacht. Beide gegevens worden nu en in de toekomst met elkaar geconfronteerd. Bij de actoren in de sector (werkgevers, werknemers, het onderwijs en de overheid) ligt de verantwoordelijkheid om via een doordachte manpower planning te vermijden dat werkloosheid of schaarste dreigt, maar integendeel werk voor allen die een job ambiëren in de zorgsector. Er zijn in deze reeks ook drie basisrapporten over verpleegkundigen, gekwalificeerd verzorgenden en overige zorgberoepen in de Vlaamse Gemeenschap beschikbaar. Er is tevens een Belgische synthese voorhanden voor de verpleegkundigen en de gekwalificeerd verzorgenden.
ISBN: 90-5550-224-3
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.