ITEM METADATA RECORD
Title: Werkgelegenheid en sociale economie: de rol van lokale overheden. Ambities, mogelijkheden en grenzen voor de stad Kortrijk
Authors: Vanhoren, Ingrid
Issue Date: 2006
Publisher: HIVA
Abstract: In opdracht van Stad en OCMW Kortrijk is een analyse doorgevoerd van het werkveld sociale economie in Kortrijk, in functie van de ontwikkeling en optimalisering van de sociale economie en van de stedelijke beleidsvoering hieromtrent.<br><br> De meeste sociale economie-initiatieven zijn sterk ingebed in de lokale context om tegemoet te komen aan behoeften van specifieke doelgroepen of in te spelen op maatschappelijke noden en economische opportuniteiten. De lokale inbedding en de toenemende beleidsverantwoordelijkheid van lokale overheden inzake sociale economie vormen dan ook de ingrediënten van dit rapport.<br><br> Het rapport is opgebouwd uit twee delen. In een eerste deel is een analyse gemaakt van het werkveld en de huidige rollen van stad en OCMW ten aanzien van sociale economie. Van alle sociale economie-initiatieven is een indicatorenfiche opgemaakt om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van hun economische activiteiten, doelgroepenbereik, organisatie en maatschappelijke meerwaarde. Een omgevingsanalyse en een doorlichting van beleidsdocumenten hebben, samen met interviews van projectverantwoordelijken en beleidsmakers, het beeld van de sociale economie in Kortrijk aangevuld en genuanceerd.<br><br> In een tweede deel is een regiemodel ontwikkeld waarin het beleidsdomein sociale economie en de rol van de lokale overheden hierin verduidelijkt en geëxpliciteerd worden. Dit tweede deel is ontwikkelingsgericht en beleidsondersteunend, met een actieve inbreng van stad en OCMW voor de invulling van algemene kaders die worden aangereikt vanuit de analyseresultaten en de literatuur.
ISBN: 90-5550-420-3
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.