ITEM METADATA RECORD
Title: Gezin en school. Een onderzoek over het gezin als indicator voor de schoolloopbaan in het secundair onderwijs
Authors: Van de Velde, Veerle
Van Brusselen, Beatrix
Douterlungne, Mia
Issue Date: 1996
Publisher: HIVA
Abstract: Het onderwijssysteem is gekenmerkt door heel wat discontinue loopbanen. Door het beleid wordt deze discontinuïteit in verband gebracht met een manklopende studie- en beroepskeuze in het secundair onderwijs: veel leerlingen stromen niet of te laat door naar de voor hen geëigende onderwijsvorm wat het intern rende-ment niet ten goede komt. Dit onderzoek wou op de eerste plaats inspelen op de vraag naar meer gedetailleerde informatie over de doorstroming in het secun-dair onderwijs in het algemeen en in het TSO in het bijzonder op aanvraag van de Staten-Generaal TSO 1993. Dit leidt tot een vollediger probleemstelling in verband met in-, door- en uitstroom van leerlingen in de verschillende onderwijsvormen. Op de tweede plaats werd de invloed van het gezinsmilieu op de schoolloopbaan in het secundair onderwijs geëxploreerd. Er is inderdaad sprake van een milieuspecifieke selectie in het secundair onderwijs. Gezinsprofielen van ASO-, TSO- en BSO-jongeren laten zien dat er een duidelijk verschil tussen hen bestaat wat betreft economisch, cultureel en sociaal kapitaal. Deze resultaten pleiten voor een betere interactie school- en gezinsmilieu wat betreft leerling- en studiekeuzebegeleiding.
ISBN: 90-5550-108-5
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.