ITEM METADATA RECORD
Title: Een begeleide overstap naar de arbeidsmarkt voor het BuSO. Evaluatieonderzoek van de ESF-projecten BuSO-OV3 en Enable
Authors: Cortebeeck, Veerle
Douterlungne, Mia
Issue Date: 1998
Publisher: HIVA
Abstract: In “een begeleide overstap naar de arbeidsmarkt voor het BuSO” worden twee experimenten geëvalueerd die als doel hebben de overgang te vergemakkelijken van BuSO opleidingsvorm 3 naar de arbeidsmarkt. Het ene project wou schoolverlaters van deze opleidingsvorm verder opleiden en integreren in de arbeidsmarkt via een systeem van alternerend leren. Het andere project met als naam Enable richtte zich vooral op de ontwikkeling van een evaluatie-instrument en een vademecum, die als hulpmiddel dienden bij de overstap van het onderwijs naar de arbeidsmarkt. Deze projecten startten in 1995 en werden mede gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds. Het beleid wou naast een effectevaluatie van deze projecten vooral de mogelijkheden van integratie in het voltijds onderwijs laten onderzoeken. Het rapport bestaat uit 3 grote delen. In een eerste deel wordt aan de hand van een bronnenstudie een situatieschets van het buitengewoon onderwijs en van de aansluitingsproblematiek met de arbeidsmarkt gegeven. Het tweede deel beschrijft de evaluatie van de ESF-projecten. Aan de hand van diepte-interviews werd informatie verkregen van sleutelfiguren in scholen, de VDAB, PMS-centra, werkgevers en cursisten. De resultaten hiervan werden teruggekoppeld naar niet-betrokken BuSO-scholen en naar beleidsfiguren. Tot slot worden in het derde deel besluiten en beleidsadviezen geformuleerd met betrekking tot een begeleide overstap van BuSO-OV 3 naar de arbeidsmarkt.
ISBN: 90-5550-215-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:
File Status SizeFormat
begeleide.pdf Published 6561KbAdobe PDFView/Open

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.