ITEM METADATA RECORD
Title: Modules als bouwstenen voor het onderwijs: ook in Vlaanderen?. Vergelijkend onderzoek naar een modulair aanbod voor het beroepsgericht leerplicht- en volwassenenonderwijs met aandacht voor de ongekwalificeerde uitstroom in Nederland, Schotland en Vlaanderen
Authors: Van Valckenborgh, Katrien
Douterlungne, Mia
Sels, Luc
Issue Date: 1999
Publisher: HIVA
Abstract: Twee problematieken beheersen momenteel het debat omtrent de vormgeving en de vernieuwing van het beroepsgericht onderwijs. Een eerste problematiek is het lage rendement van het beroepsonderwijs (hoog aantal ongekwalificeerde onderwijsverlaters) en een tweede tekortkoming heeft te maken met een niet-flexibele aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Het is in deze debatten dat we de laatste jaren ook steeds vaker het concept ‘modularisering’ aantreffen als een (mogelijk) antwoord op de gesignaleerde tekortkomingen. In dit rapport wordt nagegaan in welke mate de implementatie van een modulair systeem in Vlaanderen een antwoord kan bieden op het rendementsvraagstuk en de aansluitingsproblematiek. Een comparatieve studie van de modulaire onderwijsprogrammering in Nederland, Schotland en Vlaanderen vormde hiervoor de uitgangsbasis. De vaststellingen uit deze vergelijkende studie lieten toe tot slot een aantal beleidsadviezen te formuleren met het oog op het creëren van een voorwaardenscheppend beleid op macro-, meso- en microniveau.
ISBN: 90-5550-233-2
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society
Research Centre for Organisation Studies, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.