ITEM METADATA RECORD
Title: Modules als bouwstenen voor het onderwijs in Nederland en Schotland. Vergelijkend onderzoek naar een modulair aanbod voor het beroepsgericht leerplicht- en volwassenenonderwijs met aandacht voor de ongekwalificeerde uitstroom
Authors: Van Valckenborgh, Katrien
Douterlungne, Mia
De Cock, Tom
Sels, Luc
Hellings, Sandra
Jennes, Annemie
Issue Date: 1999
Publisher: HIVA
Abstract: Twee problematieken beheersen momenteel het debat omtrent de vormgeving en de vernieuwing van het beroepsgericht onderwijs. Een eerste problematiek is het lage rendement van het beroepsonderwijs (hoog aantal ongekwalificeerde onderwijsverlaters) en een tweede tekortkoming heeft te maken met een niet-flexibele aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Het is in deze debatten dat we de laatste jaren ook steeds vaker het concept ‘modularisering’ aantreffen als een (mogelijk) antwoord op de gesignaleerde tekortkomingen. We analyseerden de onderwijssystemen in Nederland en Schotland, aangezien deze landen reeds een expliciet beleid hebben uitgebouwd omtrent modularisering. De analyses van deze modulaire systemen resulteerden in twee systematisch-vergelijkende landenstudies, die opgenomen werden in dit rapport. Deze studies vormden vervolgens de uitgangsbasis voor een onderzoek naar de implementatie van een modulair systeem in Vlaanderen, waarvan de resultaten te lezen zijn in het rapport Modules als bouwstenen voor het onderwijs: ook in Vlaanderen?
ISBN: 90-5550-236-7
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society
Research Centre for Organisation Studies, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.