ITEM METADATA RECORD
Title: Zorgverbreding in relatie tot het buitengewoon onderwijs
Authors: Van Heddegem, Ilse
Douterlungne, Mia
Ghesquière, Pol
Issue Date: 2001
Publisher: HIVA
Abstract: Sinds het schooljaar 1993-1994 bestaat in het basisonderwijs in Vlaanderen het zorgverbredingsproject dat tot doel heeft via allerlei maatregelen in scholen een meer efficiënte onderwijsaanpak uit te bouwen die beter rekening houdt met de specifieke achtergronden en ontwikkelingsbehoeften van kinderen, in het bijzonder leerbedreigde kinderen. De laatste jaren blijken ook steeds meer kinderen vanuit het gewoon onderwijs naar het buitengewoon onderwijs door te stromen. Dit roept de vraag op of het zorgverbredingsbeleid wel het beoogde effect heeft, namelijk meer leerlingen kansen geven om aan het gewoon onderwijs te participeren. Om dit te onderzoeken werd de instroom van leerlingen in het buitengewoon onderwijs en de uitstroom van leerlingen uit het gewoon onderwijs onderzocht. Verder werd aan de hand van schriftelijke vragenlijsten en interviews nagegaan in hoeverre scholen voor gewoon onderwijs samenwerken met scholen voor buitengewoon onderwijs in het kader van zorgverbreding, en in welke mate de aanhoudende doorverwijzingspraktijk naar het buitengewoon onderwijs kan verklaard worden door het feit dat scholen grenzen ervaren aan hun zorgverbredende capaciteit. Met dit werk hopen de onderzoekers een positieve bijdrage te leveren aan de verdere uitbouw van zorgverbreding in het basisonderwijs. Dit rapport kwam tot stand in het kader van een samenwerking tussen het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) en het Departement Pedagogische Wetenschappen van de K.U.Leuven.
ISBN: 90-5550-293-6
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society
Parenting and Special Education

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.