ITEM METADATA RECORD
Title: LevensLang Leren in Vlaanderen, een Vlaams strategierapport: inleiding. in Bevordering van deelname en deelnamekansen inzake arbeidsmarktgerichte permanente vorming. Eindrapport
Authors: Wouters, Martine
Douterlungne, Mia
Issue Date: 2002
Publisher: CPVBO-K.U.Leuven / HIVA-K.U.Leuven / Vakgroep Onderwijskunde Universiteit Gent
Abstract: Het onderzoek bestudeert het Vlaamse beleid en de praktijk inzake levenslang leren vanuit een onderzoeksstramien die toegepast wordt in een lopende OESO-studie over ‘Adult Education’. Deze studie onderscheidt vier grote problemen met betrekking tot de uitbouw van levenslang leren. Er zijn onvoldoende en inadequate incentives om de motivatie van volwassenen te verhogen. Daarnaast zijn er complexe verbindingen tussen diverse leeromgevingen en een gebrek aan transparantie van leeropbrengsten in formele en informele settings. Ten derde zijn er te weinig aangepaste leer- en instructiemethodes voor volwassenen. Ten vierde is er een gebrek aan coördinatie tussen publieke instanties en privé-initiatieven die direct of indirect het levenslang leren beïnvloeden. Naast een status quaestionis over de huidige stand van zaken inzake levenslang leren werd voor Vlaanderen nagegaan of er maatregelen genomen worden om aan deze vier problemen tegemoet te komen. Daarnaast werd een vergelijking gemaakt met vijf landen van de OESO-studie, nl. Canada, Zwitserland, Noorwegen, Zweden en Denemarken (rapporten reeds beschikbaar). Dit leidde tot een voorstel van bijsturing inzake het Vlaams beleid levenslang leren.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.