This item still needs to be validated !
ITEM METADATA RECORD
Title: Masseur, VW Beetle of gewoon een goede job?. Welke strategieën hanteren bedrijven om knelpuntvacatures op te lossen?
Authors: Lamberts, Miet
Vandoorne, Jan
Denolf, Lieven
Issue Date: 2000
Publisher: HIVA
Abstract: De arbeidsmarkt wordt krapper. Sinds enkele jaren kent Vlaanderen een werkgelegenheidsgroei. Tegelijkertijd daalt de werkloosheid. Vanuit het bedrijfsleven komen steeds meer signalen dat bepaalde vacatures moeilijker ingevuld geraken. Te weinig kandidaten dienen zich aan of ze beschikken niet over het gewenste profiel. Arbeidsmarktgegevens bevestigen deze krapteproblematiek. Bedrijven en sectoren zijn dan ook op zoek naar oplossingen om de aanwezige knelpunten op te lossen of om knelpunten te vermijden. Hoe reageren de bedrijven zelf als vacatures niet meer worden ingevuld? Blijven ze roerloos afwachten tot de overheid met oplossingen komt aandraven? Of gaan ze zelf inventief op zoek naar manieren om de vacatures alsnog in te vullen? Moeten bedrijven noodgedwongen orders annuleren, of hun personeel overuren laten presteren? Proberen ze via headhunting kandidaten weg te kopen bij de concurrenten? Of trachten ze mensen te lokken door hen materiële voordelen aan te bieden? Boren ze nieuwe wervingsgroepen aan? Of geven ze opleiding aan hun personeel? Gaan ze investeren in arbeidsmarktcommunicatie? … Op basis van een bevraging bij 300 Vlaamse bedrijven worden de verschillende strategieën die bedrijven gebruiken om knelpuntvacatures op bedrijfsniveau op te lossen, geïnventariseerd. De resultaten van deze bevraging worden uitgediept aan de hand van een tiental casestudies bij bedrijven die zich onderscheiden in het zoeken naar oplossingen.
ISBN: 90-5550-242-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation
HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:
File Status SizeFormat
masseur.pdf Published 9150KbAdobe PDFView/Open

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.