ITEM METADATA RECORD
Title: Certificering van beroepsopleiding. Certificeren + Certificeren = 2
Authors: Wouters, Martine
Denys, Jan
Issue Date: 1998
Publisher: HIVA/Educam/Vormelek
Abstract: ‘Certificering’ is vandaag de dag een veel besproken onderwerp. Zowel in de literatuur als in de wandelgangen heerst echter een Babylonische spraakverwarring. Het opleidingsbeleid binnen de autosector en aanverwante sectoren en de elektriciteitssector, zoals vastgelegd door de Sociale Partners, wordt in de praktijk omgezet door EDUCAM en VORMELEK. Zo worden onder meer, voor de zittende werknemers, uitsluitend deze opleidingen door de sector gestimuleerd die aan een bepaald kwaliteitsniveau beantwoorden. Dit wordt trouwens geattesteerd in een branchepaspoort. De werkgevers en werknemers uit de sector wensen echter de certificering verder gestalte te geven. Als beleidsvoorbereidend werk hebben zij een onderzoeksopdracht laten uitvoeren om in de eerste plaats klaarheid te scheppen in de huidige spraakverwarring. Tevens werden de onderscheiden visies, verwachtingen en ervaringen in kaart gebracht. Dit biedt een solide wetenschappelijke basis voor de verdere uitbouw van de sectorale certificering.
ISBN: 90-5550-161-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.