ITEM METADATA RECORD
Title: Werving en selectie van laaggeschoolden: oorzaak van of oplossing voor verdringing op bedrijfsniveau
Authors: Gheldof, Els
Lamberts, Miet
Issue Date: 2000
Publisher: HIVA
Abstract: Laaggeschoolden vormen een risicogroep op de Vlaamse arbeidsmarkt. Zij vinden minder snel werk dan hogergeschoolden en hebben een grotere kans om in de langdurige werkloosheid te verzeilen. Verschillende oorzaken voor deze situatie, zowel aan vraagzijde als aan aanbodzijde, kunnen aangetoond worden. In dit onderzoek willen we echter nagaan of er ook bepaalde processen op het moment dat vraag- en aanbodzijde elkaar ontmoeten, nl. op het moment van werving en selectie, een rol kunnen spelen. Het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) kreeg in het kader van het Viona-programma de opdracht het wervings- en selectiegedrag van werkgevers bij vacatures voor laaggeschoolde functies door te lichten. Doel was na te gaan of de gehanteerde wervings- en selectiestrategie in bedrijven de tewerkstellingskansen van laaggeschoolden kan beïnvloeden. Hiertoe werd het volledig wervings- en selectieproces voor laag geschoolde functies gedetailleerd geanalyseerd, van functieomschrijving tot selectiebeslissing. Het rapport geeft een antwoord op o.a. volgende vragen: Vormt de tewerkstelling van laaggeschoolden wel een probleem? Is er sprake van verdringing van laaggeschoolden door hogergeschoolden op bedrijfsniveau? Zo ja, hoe kunnen vraag- en aanbodzijde beter op elkaar afgestemd worden waar het gaat om de invulling van laaggeschoolde functies? Welke impact heeft het wervings- en selectiegedrag van werkgevers op de effectieve tewerkstelling van laaggeschoolden?
ISBN: 90-5550-255-3
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.