ITEM METADATA RECORD
Title: Uit de band?. De structuur van arbeidsverdeling in de Belgische autoassemblagenijverheid
Authors: Huys, Rik
Issue Date: 2001
Publisher: Acco
Abstract: In dit boek wordt de arbeid in de Belgische autoassemblagebedrijven beschreven. Gedurende de jaren negentig werd het debat over de vormgeving van de arbeid in de autoassemblage in belangrijke mate gedomineerd door de ‘slanke productie’. Dit model, gebaseerd op de werkwijze van het Japanse Toyota, pretendeert aanzienlijke productiviteitswinsten op te leveren. Het aanpassen van de wijze van arbeidsverdeling, in de richting van meer taken en verantwoordelijkheden voor de productiewerknemers op de werkvloer, speelt daarbij een belangrijke rol. Ook Europese autoassemblagebedrijven sleutelen koortsachtig aan hun model van arbeidsverdeling. Maar wat er precies verandert, wat de reikwijdte en diepgang zijn van deze veranderingen en hoe dit alles geïnterpreteerd moet worden, blijven open vragen. Het zijn deze vragen die alvast voor de Belgische autoassemblagebedrijven in dit proefschrift beantwoord worden. De uitgebreide empirische gegevens die in het proefschrift worden voorgesteld, maken duidelijk dat de ingrepen in de arbeidsverdeling geenszins uniform verlopen in alle bedrijven. Lokaal worden inspiratievolle alternatieven uitgewerkt. Globaal blijft de Belgische automobielassemblagesector evenwel in grote mate schatplichtig aan een traditionele sterk arbeidsdelige invulling van de arbeid. Het vasthouden en zelfs intensifiëren van ‘de lopende band’ staan hiervoor symbool. Ondanks de veralgemeende invoering van teamwerk in de autoassemblagebedrijven, hebben deze herstructureringen vaak slechts een bescheiden weerslag op het takenpakket van de werknemers op de werkvloer. Een relativerende conclusie die haaks staat op het veranderingsgeweld dat in de managementsliteratuur welig tiert. De nuchtere aanpak in het proefschrift is daaraan niet vreemd. Aan de hand van objectieve criteria wordt de actuele toestand inzake arbeidsverdeling beschreven. Het richt zich daarom tot diegenen die zich wars van normatieve slogans op de hoogte willen stellen van de feitelijke toestand van de arbeid in de autoassemblagesector.
ISBN: 90-334-4887-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBa
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.