ITEM METADATA RECORD
Title: De EOR, goed op weg? Een evaluatie van de werking volgens de EOR-leden en de niet-leden die aangesloten zijn bij het ACV
Authors: Cortebeeck, Veerle
Van Ruysseveldt, Joris
Issue Date: 2002
Publisher: HIVA
Abstract: In 1994 vormde de Europese richtlijn inzake de oprichting van Europese ondernemingsraden het definitieve startsein om het sociaal overleg binnen multinationale ondernemingen te institutionaliseren. Dat de werknemersorganisaties zowel bij het afsluiten van de akkoorden als bij de werking van de Europese ondernemingsraad (EOR) een belangrijke rol spelen, hoeft geen betoog. Aangezien de Europese ondernemingsraden intussen reeds enkele jaren aan het werk zijn, vond het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) dat de tijd voor een evaluatie gekomen was. Er bestaan reeds voldoende studies en gegevensbanken over de akkoorden die de verschillende groepen en concerns ondertekenden, en om die reden wou het ACV een stap verder gaan. Het HIVA kreeg de opdracht om na te gaan hoe zulke EOR werkt. Dit gebeurde aan de hand van een schriftelijke enquête die bij alle zetelende en bij alle betrokken, maar niet-zetelende ACV-werknemersvertegenwoordigers plaatsvond. Dit rapport biedt een beeld van de werking van de Europese ondernemingsraden volgens de zetelende ACV-vertegenwoordigers en laat ook de niet-zetelende vertegenwoordigers over hun ervaringen met de EOR aan het woord. Aan de hand van de verkregen informatie uit beide groepen vertegenwoordigers worden beleidsaanbevelingen geformuleerd. Het rapport wordt besloten met een verslag van de studiedagen die naar aanleiding van dit onderzoek georganiseerd werden.
ISBN: 90-5550-295-2
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society
Occupational & Organisational Psychology and Professional Learning - miscellaneous

Files in This Item:
File Status SizeFormat
EOR.pdf Published 7285KbAdobe PDFView/Open

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.