ITEM METADATA RECORD
Title: De vakbond naar de 21ste eeuw
Editors: Martens, Albert
Van Gyes, Guy
van der Hallen, Peter
Issue Date: 2002
Publisher: HIVA-K.U.Leuven
Abstract: Vakbonden lijken in België er wel altijd geweest te zijn. Vandaag worden ze zeker niet openlijk in vraag gesteld. De instituties van het sociaal overleg houden stand. De vakbondsaanhang blijft hoog. Toch worden de vakbonden met nieuwe uitdagingen geconfronteerd. Het voorliggend syntheserapport tracht daarom enerzijds een algemeen beeld te schetsen van het hedendaagse Belgische syndicalisme, anderzijds wordt dieper ingegaan op een aantal uitdagingen, waarmee deze vakbeweging vandaag wordt geconfronteerd. Naast een korte inleiding op het Belgische syndicalisme, vat dit rapport daarom vier deelonderzoeken samen, die behoren tot een interuniversitair project dat de titel meekreeg 'De vakbond naar de 21ste eeuw'. Deze deelonderzoeken hadden betrekking op: een kwantitatieve analyse van de sociale verkiezingen die peilt naar het democratisch gehalte van deze verkiezingen; een survey-analyse van hoe de vakbond op bedrijfsniveau functioneert; een econometrische studie over de impact van het collectief onderhandelingsniveau en van de wijze van CAO-onderhandelingen op de resultaten (loon, tewerkstelling, armoedebestrijding, ...); case studies over de eerste werkingsjaren van de Europese Ondernemingsraden in Belgische ondernemingen. Dit interuniversitair project is goedgekeurd binnen het ‘Toekomstgericht sociaal-economisch onderzoek’ van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden.
De volgende onderzoeksinstellingen waren betrokken in het project en rapporteren hier kort hun resultaten: Departement Sociologie K.U.Leuven, HIVA K.U.Leuven (sector arbeid en organisatie), Steunpunt WAV K.U.Leuven, DULBEA U.L.Bruxelles en Institut de Sociologie U.L.Bruxelles.
ISBN: 90-5550-315-0
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABe
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation

Files in This Item:
File Status SizeFormat
201602191353.pdf Published 4425KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.