ITEM METADATA RECORD
Title: Leven na de dop. Een onderzoek naar de haalbaarheid en effectiviteit van opleidings- en werkervaringsgaranties voor langdurig werklozen in Vlaanderen
Authors: Vleugels, Ilse
Ergo, Tiny
Bollens, Joost
Heylen, Freddy
Nicaise, Ides
Issue Date: 1998
Publisher: HIVA/Vakgroep Sociale Economie-Universiteit Gent
Abstract: Een maatschappij die de menselijke waardigheid hoog in haar vaandel wil dragen, zou niet mogen dulden dat mensen wegzinken in het moeras van de langdurige werkloosheid. Is het denkbaar - en budgettair haalbaar - om aan iedere werkloze een garantie te bieden op een tijdelijke job en/of een beroepsopleiding eens deze de drempel van een bepaalde inactiviteitsduur (1, 2 of 5 jaar) overschrijdt? Wordt de doelgroep er beter van? En de maatschappij in haar geheel? In de studie worden verschillende concrete beleidsscenario’s voor Vlaanderen becijferd, met hun rechtstreekse en onrechtstreekse weerslag op de arbeidsmarkt, het inkomen, de algemene welvaart en de overheidsfinanciën. Ook de macro-economische gevolgen van activeringsprogramma’s (en garantieprogramma’s in het bijzonder) worden in kaart gebracht.
ISBN: 90-5550-152-2
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Education and Labour Market
HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.