ITEM METADATA RECORD
Title: Samen op de foto. Analyse van doelstellingen, organisatie en middelen van ESF-consortia in Vlaanderen anno 1998
Authors: Vanhoren, Ingrid
Issue Date: 1999
Publisher: HIVA
Abstract: Het ESF-doelstelling 3-programma in Vlaanderen heeft een dubbele doelstelling: werkzoekenden uit moeilijke doelgroepen meer integreren op de gewone arbeidsmarkt via het vergroten van de professionaliteit en de kwaliteit van de dienstverlening. Daartoe is trajectbegeleiding op brede schaal ingevoerd in het werkveld. Eén van de vereisten om trajecten op maat van deze doelgroepen te ontwerpen is dat de opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven nauwer gaan samenwerken: zo ontstonden de ESF-consortia. In de uitvoering van het ESF-doelstelling 3-programma is de consortiumwerking waarschijnlijk het meest besproken, misschien het meest gecontesteerde maar tegelijk het minst gekende onderdeel. Het verplichtende karakter van consortiumwerking aan de ene kant en de vage contouren van deze opgelegde consortia aan de andere kant hebben ertoe geleid dat de bestaansreden van consortia in het kader van het programma soms uit het oog verloren wordt en consortia een doel op zich worden. Het rapport bevat de eerste fase in de evaluatie van consortia. De foto van consortia, die in dit rapport wordt voorgesteld, wil een beeld geven van de doelstellingen, organisatie en middelen van de samenwerkingsverbanden voor opleiding en tewerkstelling van risicogroepen anno 1998, op basis van formele, schriftelijke bronnen. Het rapport is in de eerste plaats een compendium van consortia, meerbepaald van de acht ATB-consortia, de 18 oorspronkelijke subregionale consortia en de fusies van consortia. In de tweede plaats geven we aanzetten voor een vergelijkende analyse van consortia en formuleren we een aantal hypothesen voor verder onderzoek.
ISBN: 90-5550-223-5
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.